سوالات متداول

416 از 410

3190. آیا امکان ایجاد محدودیت زمانی جهت ثبت درخواستهای ساعتی به نحوی که پرسنل قادر نباشند از آن زمان درخواست ثبت کنند وجود دارد ؟

بله و جهت ایجاد محدودیت زمانی جهت ثبت درخواست های ساعتی می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب  نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "5" درخواست های ساعتی از___ روز قبل تا ___ روز بعد از روز درخواست قابل ثبت باشد کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را وارد نمائید.

8. حداکثر زمان قبل و بعد از زمان فعلی را که تمایل دارید پرسنل بتوانند درخواست ثبت نمایند را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3191. آیا می توان  ثبت درخواست مرخصی و ماموریت را  اجبار و منوط به تعیین جانشین کرد ؟

بله و جهت الزام تعیین جانشین می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را  کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "33" ثبت درخواست بدون تعیین جانشین امکان پذیر نیست کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را وارد نمائید.

8. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.