سوالات متداول

408 از 415

3177. جهت تنظیم شیفت پرسنلی که قرار است بخشی از شیفت کاری را دیرتر بیایند یا زودتر بروند چه باید کرد ؟

جهت تنظیم می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمایید.

3. پرسنلی که تمایل دارید زمان تقلیل اعمل شود انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. در قسمت بالای فرم  گزینه "اطلاعات پویا"  را کلیک نمایید.

6. گزینه "کسر تقلیل" را کلیک نمایید.

7. دکمه جدید را انتخاب و مقدار پارامتر را به دقیقه (زمان مجازجهت عدم حضور )وارد نمایید.

8. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

9. دکمه ثبت را در  فرم اصلی کلیک نمایید.

نیاز است قانون مرتبط را هم فعال نمائید.

1. منوی تعاریف پایه  را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را  انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون "5023'' اعمال کسر تقلیل برای برخی از پرسنل را به  پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظررا انتخاب و از  قسمت بالای پنل  گزینه تنظیم "پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون  را وارد نمایید.

11. اگر تمایل دارید با حضور شخص در محل سازمان اضافه کار حساب گردد گزینه " در صورت عدم استفاده اضافه کار حساب شود" را یک نمایید.

12. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3178. جهت بخشش مقداری از مرخصی ساعتی پرسنل در ماه به چه صورت باید عمل کرد ؟

جهت تنظیم می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + " مرخصی " کلیک نمایید.

6. قانون "5011'' بخشش مرخصي استحقاقي ساعتي در ماه .... مي باشد را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را  کلیک نمایید و از  قسمت بالای پنل گزینه تنظیم "پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و مقدار بخشش مورد نظر را وارد نماید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3179. جهت ایجاد محدودیت در انتقال مانده مرخصی به سال بعد به چه صورت باید عمل کرد ؟

جهت ایجاد مانده مرخصی به سال بعد می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر، روی علامت + " مرخصی " کلیک نمایید.

6. قانون "3009'' میزان انتقال مانده مرخصی را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه تنظیم "پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و مقدار مجاز برای انتقال به سال بعد را وارد نماید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3180. برای ایجاد شناوری روی تاخیر اول وقت چه باید کرد ؟

جهت ایجاد شناوری روی تاخیر اول وقت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + " متفرقه" کلیک نمایید.

6. قانون "1003'' روزانه تا .... ساعت تاخير اول وقت با اضافه كار اخر وقت جبران شود را به سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون  و مقدار زمان جهت شناوری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3181. جهت ایجاد شناوری روی تعجیل آخر وقت چه  باید کرد ؟

جهت ایجاد شناوری روی تعجیل آخر وقت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه کلیک نمایید.

2. روی معرفی گروه قوانین کلیک نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از قسمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + " متفرقه" کلیک نمایید.

6. قانون ''روزانه تا .... ساعت تعجيل آخر وقت با اضافه كار اول وقت جبران شود'' را به سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک نمایید و از بالا گزینه تنظیم "پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون وارد نمایید و مقدار زمان جهت شناوری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3182. جهت رنگ بندی انواع درخواست ها و غیبت ها و.. چه باید کرد ؟

جهت رنگ بندی انواع درخواست ها و غیبت ها می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را کلیک نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. ازپنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + " متفرقه" کلیک نمایید.

6. قانون "1018'' قانون مقداردهي به وضعيت روز (رنگها) را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل  گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون وارد نمایید و با توجه به نیاز هر مفهومی را  مقدار یک  درج نمایید با همان  رنگ در تایم شیت اعمال می گردد.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3183. جهت ایجاد محدودیت روی تعداد درخواست های ساعتی مثل مرخصی یا ماموریت چه باید کرد ؟

جهت ایجاد محدودیت روی تعداد درخواست های ساعتی می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را کلیک نمایید.

3. واسط کاربری که فرد به آن متعلق است را انتخاب نمایید.

4. در پایین پنل روی کد قانون "4" تعداد درخواست های ساعتی حداکثر ___ عدد در ماه باشد کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمائید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه فعال را بزنید.

8. تعداد پارامتر مربوط به قانون را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3184. جهت ایجاد محدودیت روی تعداد درخواست های روزانه در سال به چه صورت باید عمل کرد ؟

جهت ایجاد محدودیت روی تعداد درخواست های روزانه می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب  را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "18" تعداد درخواستهای روزانه در سال حداکثر ___ عدد باشد را  کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید و یا روی قانون دابل کلیک نمائید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را وارد نمائید.

8. تعداد پارامتر مربوطه  را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.