سوالات متداول

408 از 410

3182. جهت رنگ بندی انواع درخواست ها و غیبت ها و.. چه باید کرد ؟

جهت رنگ بندی انواع درخواست ها و غیبت ها می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را کلیک نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. ازپنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + " متفرقه" کلیک نمایید.

6. قانون "1018'' قانون مقداردهي به وضعيت روز (رنگها) را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل  گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون وارد نمایید و با توجه به نیاز هر مفهومی را  مقدار یک  درج نمایید با همان  رنگ در تایم شیت اعمال می گردد.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3183. جهت ایجاد محدودیت روی تعداد درخواست های ساعتی مثل مرخصی یا ماموریت چه باید کرد ؟

جهت ایجاد محدودیت روی تعداد درخواست های ساعتی می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را کلیک نمایید.

3. واسط کاربری که فرد به آن متعلق است را انتخاب نمایید.

4. در پایین پنل روی کد قانون "4" تعداد درخواست های ساعتی حداکثر ___ عدد در ماه باشد کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمائید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه فعال را بزنید.

8. تعداد پارامتر مربوط به قانون را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3184. جهت ایجاد محدودیت روی تعداد درخواست های روزانه در سال به چه صورت باید عمل کرد ؟

جهت ایجاد محدودیت روی تعداد درخواست های روزانه می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب  را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "18" تعداد درخواستهای روزانه در سال حداکثر ___ عدد باشد را  کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید و یا روی قانون دابل کلیک نمائید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را وارد نمائید.

8. تعداد پارامتر مربوطه  را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3185. جهت عدم تداخل درخواستهای ساعتی چه باید کرد ؟

جهت عدم تداخل درخواستها می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را  کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در انتهای صفحه کد قانون "9" همپوشانی درخواست های روزانه مجاز نیست را کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را بزنید.

8. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3186. جهت محدود کردن تعداد درخواستهای اول وقت چه باید کرد ؟

جهت محدود نمودن  تعداد درخواستهای اول وقت می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در انتهای صفحه روی کد قانون "6" تعداد درخواست های ساعتی اول وقت حداکثر ____ عدد باشد کلیک نموده و فعال کنید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را درج نمائید.

8. تعداد مقادیر مربوطه را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3187. آیا امکان ثبت درخواست با اجبار تعیین محل وجود دارد ؟

بله تنظیمات آن بصورت زیرمی باشد :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "20" تعداد درخواست های ساعتی در روز حداکثر ____ عدد باشد را کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را کلیک نمائید.

8. حداکثر تعداد مجاز را وارد نمایید.

9- گزینه ذخیره را کلیک نمایید.

3188. آیا امکان ایجاد محدودیت زمانی درخواستهای ساعتی در ماه وجود دارد ؟

بله امکان ایجاد محدودیت زمانی درخواستهای ساعتی در ماه وجود دارد و جهت تنظیم آن می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "17" مقدار درخواست های ساعتی حداکثر ____ ساعت در ماه باشد انتخاب نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را بزنید.

8. حداکثر ساعت مجاز را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3189. آیا امکان ایجاد محدودیت درخواستهای ساعتی در روز وجود دارد ؟

بله امکان ایجاد محدودریت درخواستهای ساعتی در روز وجود دارد و جهت تنظیم آن می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را  کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "20" تعداد درخواست های ساعتی در روز حداکثر ____ عدد باشد کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را وارد نمائید.

8. حداکثر تعداد مجاز را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.