سوالات متداول

400 از 415

3169. جهت مجاز بودن ماموریت ساعتی بعد از ساعت کاری چه باید کرد ؟

جهت مجاز بودن ماموریت ساعتی بعد از ساعت کاری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + ماموریت کلیک نمایید.

6. قانون "4003'' ماموريت ساعتي در ساعات غير كاري و روزهاي غيرکاري مجاز است را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر  را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر راجهت اجرای قانون وارد نمایید و لزوم تردد در انتهاي ماموريت را یک کنید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3170. جهت محاسبه شب کاری به چه صورت باید عمل کرد ؟

جهت محاسبه شب کاری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه  را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را انتخاب نمایید. 

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + کاری کلیک نمایید.

6. قانون "2001'' شبکاری از ساعت ---تا ساعت-- میباشد را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و  از قسمت بالا ی پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و  دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخی جهت اجرای قانون  و ساعت شروع و پایان شبکاری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3171. جهت داشتن تاخیر مجاز اول وقت پرسنل چه باید کرد ؟

جهت مجاز بودن تاخیر اول وقت پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب  نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از قسمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون '' مدت تاخير مجاز .... مي باشد'' را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب  و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب  و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخی  جهت اجرای قانون  را  و مقدار زمان مد نظر جهت تاخیر اول وقت را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3172. چنانچه بخواهیم به ازای هر روز ماموریت اضافه کار نیز حساب گردد چه باید کرد ؟

جهت محاسبه اضافه کاری در روز ماموریت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را  کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از سمت راست پنل قوانین مورد نظر روی علامت + ماموریت  را کلیک نمایید.

6. قانون "4007'' به هر روز ماموريت روزانه ... اضافه کار تخصيص داده شود را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را  کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون  را وارد و حداکثر اضافه کار مورد نظر خود را درج نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3173. جهت مجاز بودن تعجیل آخر وقت پرسنل چه باید کرد ؟

جهت مجاز نمودن تعجیل آخر وقت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب  نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از سمت راست پنل قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون "5002'' مدت تعجيل مجاز اعمال گردد را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون را وارد و مقدار زمان مد نظر جهت تعجیل آخر وقت را درج نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3174. جهت بخشش مقداری از غیبت های پرسنل در ماه چه باید کرد ؟

جهت بخشودن بخشی از غیبت های پرسنل در ماه می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه  "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون "5011 ''  بخشش غيبت ساعتي ماهانه ..... باشد را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر  را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و مقدار زمان مد نظر جهت بخشش را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3175. چگونه می توان کل زمان تاخیر را پس از بخشش تاخیر، جزو غیبت لحاظ کرد ؟

جهت غیبت محاسبه کردن تاخیرات پس از بخشش تاخیر می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه  "معرفی گروه قوانین" را کلیک نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون "5012''  كل تاخير يا تعجيل بيش از حد مجاز روزانه غيبت محسوب شود را به سمت پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید. 

3176. برای بانوانی که حق شیردهی دارند زمان مورد نظر را چگونه باید اعمال کرد ؟

جهت اعمال قانون شیردهی می بایست  :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمایید.

3. پرسنلی که تمایل دارید  زمان شیردهی  برای ایشان اعمال گردد را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. در قسمت بالای صفحه  گزینه "اطلاعات پویا" را کلیک نمایید.

6. گزینه "کسر شیردهی" را کلیک نمایید.

7. دکمه جدید را کلیک نمائید.

8. در انتهای صفحه مقدار پارامتر را به دقیقه وارد و  زمان مجاز برای هر روز  را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

10. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

جهت تنظیم قانون نیز می بایست :

1. منوی تعاریف پایه  را کلیک نمایید.

2. گزینه معرفی گروه قوانین  را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون "5021'' اعمال شیردهی برای برخی از پرسنل سازمان را به سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل  گزینه تنظیم "پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون را وارد نمایید.

11. اگر تمایل دارید با حضور شخص اضافه کار حساب گردد گزینه " در صورت عدم استفاده اضافه کار حساب شود" را یک نمایید.

12. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.