سوالات متداول

400 از 410

3174. جهت بخشش مقداری از غیبت های پرسنل در ماه چه باید کرد ؟

جهت بخشودن بخشی از غیبت های پرسنل در ماه می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه  "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون "5011 ''  بخشش غيبت ساعتي ماهانه ..... باشد را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر  را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و مقدار زمان مد نظر جهت بخشش را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3175. چگونه می توان کل زمان تاخیر را پس از بخشش تاخیر، جزو غیبت لحاظ کرد ؟

جهت غیبت محاسبه کردن تاخیرات پس از بخشش تاخیر می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه  "معرفی گروه قوانین" را کلیک نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون "5012''  كل تاخير يا تعجيل بيش از حد مجاز روزانه غيبت محسوب شود را به سمت پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید. 

3176. برای بانوانی که حق شیردهی دارند زمان مورد نظر را چگونه باید اعمال کرد ؟

جهت اعمال قانون شیردهی می بایست  :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمایید.

3. پرسنلی که تمایل دارید  زمان شیردهی  برای ایشان اعمال گردد را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. در قسمت بالای صفحه  گزینه "اطلاعات پویا" را کلیک نمایید.

6. گزینه "کسر شیردهی" را کلیک نمایید.

7. دکمه جدید را کلیک نمائید.

8. در انتهای صفحه مقدار پارامتر را به دقیقه وارد و  زمان مجاز برای هر روز  را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

10. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

جهت تنظیم قانون نیز می بایست :

1. منوی تعاریف پایه  را کلیک نمایید.

2. گزینه معرفی گروه قوانین  را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون "5021'' اعمال شیردهی برای برخی از پرسنل سازمان را به سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل  گزینه تنظیم "پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون را وارد نمایید.

11. اگر تمایل دارید با حضور شخص اضافه کار حساب گردد گزینه " در صورت عدم استفاده اضافه کار حساب شود" را یک نمایید.

12. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3177. جهت تنظیم شیفت پرسنلی که قرار است بخشی از شیفت کاری را دیرتر بیایند یا زودتر بروند چه باید کرد ؟

جهت تنظیم می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمایید.

3. پرسنلی که تمایل دارید زمان تقلیل اعمل شود انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. در قسمت بالای فرم  گزینه "اطلاعات پویا"  را کلیک نمایید.

6. گزینه "کسر تقلیل" را کلیک نمایید.

7. دکمه جدید را انتخاب و مقدار پارامتر را به دقیقه (زمان مجازجهت عدم حضور )وارد نمایید.

8. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

9. دکمه ثبت را در  فرم اصلی کلیک نمایید.

نیاز است قانون مرتبط را هم فعال نمائید.

1. منوی تعاریف پایه  را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را  انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون "5023'' اعمال کسر تقلیل برای برخی از پرسنل را به  پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظررا انتخاب و از  قسمت بالای پنل  گزینه تنظیم "پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون  را وارد نمایید.

11. اگر تمایل دارید با حضور شخص در محل سازمان اضافه کار حساب گردد گزینه " در صورت عدم استفاده اضافه کار حساب شود" را یک نمایید.

12. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3178. جهت بخشش مقداری از مرخصی ساعتی پرسنل در ماه به چه صورت باید عمل کرد ؟

جهت تنظیم می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + " مرخصی " کلیک نمایید.

6. قانون "5011'' بخشش مرخصي استحقاقي ساعتي در ماه .... مي باشد را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را  کلیک نمایید و از  قسمت بالای پنل گزینه تنظیم "پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و مقدار بخشش مورد نظر را وارد نماید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3179. جهت ایجاد محدودیت در انتقال مانده مرخصی به سال بعد به چه صورت باید عمل کرد ؟

جهت ایجاد مانده مرخصی به سال بعد می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر، روی علامت + " مرخصی " کلیک نمایید.

6. قانون "3009'' میزان انتقال مانده مرخصی را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه تنظیم "پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و مقدار مجاز برای انتقال به سال بعد را وارد نماید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3180. برای ایجاد شناوری روی تاخیر اول وقت چه باید کرد ؟

جهت ایجاد شناوری روی تاخیر اول وقت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + " متفرقه" کلیک نمایید.

6. قانون "1003'' روزانه تا .... ساعت تاخير اول وقت با اضافه كار اخر وقت جبران شود را به سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون  و مقدار زمان جهت شناوری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3181. جهت ایجاد شناوری روی تعجیل آخر وقت چه  باید کرد ؟

جهت ایجاد شناوری روی تعجیل آخر وقت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه کلیک نمایید.

2. روی معرفی گروه قوانین کلیک نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از قسمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + " متفرقه" کلیک نمایید.

6. قانون ''روزانه تا .... ساعت تعجيل آخر وقت با اضافه كار اول وقت جبران شود'' را به سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک نمایید و از بالا گزینه تنظیم "پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون وارد نمایید و مقدار زمان جهت شناوری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.