سوالات متداول

392 از 415

3161. جهت ایجاد محدودیت اضافه کار آخر وقت چه باید کرد ؟

جهت ایجاد محدودیت اضافه کار آخر وقت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه  "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر ،روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون "6005''حد اقل اضافه كاري بعد از وقت .... ميباشد و "6007 "حد اقل اضافه كاري بعد از وقت .... ميباشد را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون محدودیت اضافه کاری و مقدار پارامتر قانون را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید

3162. جهت غیرمجاز کردن اضافه کاری روزهای تعطیل چه باید کرد ؟

جهت غیر مجاز کردن اضافه کاری روزهای تعطیل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل راست قوانین مورد نظر روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون "6003 ''اضافه کار در تعطیلات غیر مجاز است را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک نمایید و از بالا گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون را وارد نمایید و به نسبت نیاز مقادیر تعطیل رسمی"0"  و غیررسمی را"1" نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3163. جهت ایجاد محدودیت اضافه کاری روزهای تعطیل چه باید کرد ؟

جهت ایجاد محدودیت اضافه کاری روزهای تعطیل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل راست قوانین مورد نظر، روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون "6012''حد اكثر اضافه كاري تعطيل رسمي .... ميباشد را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و محدودیت اضافه کاری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3164. جهت ایجاد ضریب روی اضافه کاری روزهای تعطیل چه باید  کرد ؟

جهت ضریب دادن به اضافه کاری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه  را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل راست قوانین مورد نظر روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون "6015'' روز تعطيل رسمي تا .... با .... درصد و از آن به بعد با .... درصد را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظررا کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل  گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و ضریب مورد نظر جهت اضافه کاری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3165. جهت ایجاد ضریب روی اضافه کار چه باید کرد ؟

جهت اعمال ضریب روی اضافه کار می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه معرفی گروه قوانین را انتخاب  نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل  سمت راست قوانین مورد نظر، روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون "6014''روز عادي تا .... با .... درصد و از آن به بعد با .... درصد را به پنل  چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب  و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و ضریب مورد نظر جهت اضافه کاری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3166. جهت غیرمجاز کردن اضافه کاری قبل از یک ساعت مشخص، چه باید کرد ؟

جهت غیر مجاز کردن اضافه کاری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را کلیک نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر ،روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون"6027 ''اضافه كار قبل از ساعات ---- غير مجاز است را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و ساعت محدودیت را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3167. چگونه می توان یک جریان کاری را غیرفعال نمود ؟

جهت غیر فعال نمودن یک جریان کاری می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی جریانهای کاری" را کلیک نمایید.

3. جریان کاری مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. در فرم باز شده  گزینه "جریان کار" را کلیک نمایید.

6. تیک گزینه "فعال" را بردارید.

7. دکمه تایید را کلیک نمایید.

3168. چگونه می توان بخش یک پرسنل را تغییر داد ؟

جهت تغییر بخش یک پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمایید.

3. پرسنل مورد نظر را جستجو کنید.

4. گزینه "ویرایش" را کلیک نمایید.

5. از پنجره باز شده و در قسمت بخش، بخش جدید پرسنل را انتخاب نمایید.

6. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.