سوالات متداول

392 از 410

3166. جهت غیرمجاز کردن اضافه کاری قبل از یک ساعت مشخص، چه باید کرد ؟

جهت غیر مجاز کردن اضافه کاری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را کلیک نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر ،روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون"6027 ''اضافه كار قبل از ساعات ---- غير مجاز است را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و ساعت محدودیت را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3167. چگونه می توان یک جریان کاری را غیرفعال نمود ؟

جهت غیر فعال نمودن یک جریان کاری می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی جریانهای کاری" را کلیک نمایید.

3. جریان کاری مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. در فرم باز شده  گزینه "جریان کار" را کلیک نمایید.

6. تیک گزینه "فعال" را بردارید.

7. دکمه تایید را کلیک نمایید.

3168. چگونه می توان بخش یک پرسنل را تغییر داد ؟

جهت تغییر بخش یک پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمایید.

3. پرسنل مورد نظر را جستجو کنید.

4. گزینه "ویرایش" را کلیک نمایید.

5. از پنجره باز شده و در قسمت بخش، بخش جدید پرسنل را انتخاب نمایید.

6. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

3169. جهت مجاز بودن ماموریت ساعتی بعد از ساعت کاری چه باید کرد ؟

جهت مجاز بودن ماموریت ساعتی بعد از ساعت کاری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + ماموریت کلیک نمایید.

6. قانون "4003'' ماموريت ساعتي در ساعات غير كاري و روزهاي غيرکاري مجاز است را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر  را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر راجهت اجرای قانون وارد نمایید و لزوم تردد در انتهاي ماموريت را یک کنید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3170. جهت محاسبه شب کاری به چه صورت باید عمل کرد ؟

جهت محاسبه شب کاری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه  را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را انتخاب نمایید. 

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + کاری کلیک نمایید.

6. قانون "2001'' شبکاری از ساعت ---تا ساعت-- میباشد را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و  از قسمت بالا ی پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و  دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخی جهت اجرای قانون  و ساعت شروع و پایان شبکاری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3171. جهت داشتن تاخیر مجاز اول وقت پرسنل چه باید کرد ؟

جهت مجاز بودن تاخیر اول وقت پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب  نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از قسمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون '' مدت تاخير مجاز .... مي باشد'' را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب  و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب  و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخی  جهت اجرای قانون  را  و مقدار زمان مد نظر جهت تاخیر اول وقت را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3172. چنانچه بخواهیم به ازای هر روز ماموریت اضافه کار نیز حساب گردد چه باید کرد ؟

جهت محاسبه اضافه کاری در روز ماموریت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را  کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از سمت راست پنل قوانین مورد نظر روی علامت + ماموریت  را کلیک نمایید.

6. قانون "4007'' به هر روز ماموريت روزانه ... اضافه کار تخصيص داده شود را به پنل سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را  کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون  را وارد و حداکثر اضافه کار مورد نظر خود را درج نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3173. جهت مجاز بودن تعجیل آخر وقت پرسنل چه باید کرد ؟

جهت مجاز نمودن تعجیل آخر وقت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب  نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از سمت راست پنل قوانین مورد نظر روی علامت + غیبت کلیک نمایید.

6. قانون "5002'' مدت تعجيل مجاز اعمال گردد را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را انتخاب و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون را وارد و مقدار زمان مد نظر جهت تعجیل آخر وقت را درج نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.