سوالات متداول

384 از 410

3158. چگونه می توان پرسنلی را براساس نقش، جستجو کرد ؟

جهت مشاهده پرسنل بر اساس نقش تخصیص داده شده می بایست :

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی کاربران" را انتخاب نمایید.

3. در پنجره باز شده در پنل سمت چپ گزینه "جستجو" را  بر اساس  نقش کاربری کلیک نمایید.

4. در قسمت جستجو نام نقش را وارد نمایید. 

3159. جهت ایجاد سقف و تعیین  محدودیت اضافه کار روزانه چه باید کرد ؟

جهت تعیین محدودیت برای اضافه کار روزانه می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل راست قوانین مورد نظر، علامت + اضافه کاری را کلیک نمایید.

6. قانون "6008''حد اكثر اضافه كاري روز عادي ....ميباشد را به سمت چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک نمایید و از  نوار بالای فرم  گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و محدودیت اضافه کاری روزانه را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3160. جهت ایجاد محدودیت اضافه کار اول وقت چه باید کرد ؟

جهت ایجاد محدودیت اضافه کار اول وقت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر روی علامت + اضافه کاری را کلیک نمایید.

6. قانون "6006 "حداكثر اضافه كاري قبل از وقت .... ميباشد  و "6004 " حداقل اضافه کاری قبل از وقت .... می باشد  را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

11. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون محدودیت اضافه کاری و مقدار پارامتر قانون را وارد نمایید.

12. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3161. جهت ایجاد محدودیت اضافه کار آخر وقت چه باید کرد ؟

جهت ایجاد محدودیت اضافه کار آخر وقت می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه  "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل سمت راست قوانین مورد نظر ،روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون "6005''حد اقل اضافه كاري بعد از وقت .... ميباشد و "6007 "حد اقل اضافه كاري بعد از وقت .... ميباشد را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون محدودیت اضافه کاری و مقدار پارامتر قانون را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید

3162. جهت غیرمجاز کردن اضافه کاری روزهای تعطیل چه باید کرد ؟

جهت غیر مجاز کردن اضافه کاری روزهای تعطیل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل راست قوانین مورد نظر روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون "6003 ''اضافه کار در تعطیلات غیر مجاز است را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک نمایید و از بالا گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون را وارد نمایید و به نسبت نیاز مقادیر تعطیل رسمی"0"  و غیررسمی را"1" نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3163. جهت ایجاد محدودیت اضافه کاری روزهای تعطیل چه باید کرد ؟

جهت ایجاد محدودیت اضافه کاری روزهای تعطیل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل راست قوانین مورد نظر، روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون "6012''حد اكثر اضافه كاري تعطيل رسمي .... ميباشد را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر کلیک نمایید و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و محدودیت اضافه کاری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3164. جهت ایجاد ضریب روی اضافه کاری روزهای تعطیل چه باید  کرد ؟

جهت ضریب دادن به اضافه کاری می بایست :

1. منوی تعاریف پایه  را کلیک نمایید.

2. معرفی گروه قوانین را انتخاب نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل راست قوانین مورد نظر روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون "6015'' روز تعطيل رسمي تا .... با .... درصد و از آن به بعد با .... درصد را به پنل چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظررا کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل  گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. روی بازه مورد نظر را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و ضریب مورد نظر جهت اضافه کاری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3165. جهت ایجاد ضریب روی اضافه کار چه باید کرد ؟

جهت اعمال ضریب روی اضافه کار می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه معرفی گروه قوانین را انتخاب  نمایید.

3. گروه قانون فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

5. از پنل  سمت راست قوانین مورد نظر، روی علامت + اضافه کاری کلیک نمایید.

6. قانون "6014''روز عادي تا .... با .... درصد و از آن به بعد با .... درصد را به پنل  چپ انتقال دهید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

8. قانون مورد نظر را کلیک نمایید و از قسمت بالای پنل گزینه "تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمایید.

9. بازه مورد نظر را انتخاب  و دکمه ویرایش را کلیک نمایید.

10. تاریخ مورد نظر جهت اجرای قانون و ضریب مورد نظر جهت اضافه کاری را وارد نمایید.

11. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.