سوالات متداول

376 از 415

3145. درخواستی در جریان کاری قرار گرفته ولی مدیر قادر به  مشاهده آن درخواست نیست دلیل چیست ؟

به 2 دلیل امکان مشاهده درخواستی توسط مدیر وجود ندارد :

1. وجود مشکل در جریان کاری به این گونه که مدیر شخص درخواست کننده مدیر جاری نمی باشد.

2. اگر تاریخ درخواست مربوط به ماه قبل یا ماه های بعد  باشد  باید جستجوی دقیق تری  در ماه های گذشته صورت گیرد.

3146. جهت اجباری نمودن پیوست کردن برگه مرخصی استعلاجی چه باید کرد ؟

جهت اجباری نمودن ضمائم می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب  را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. نام واسط کاربری اختصاص داده شده به شخص را انتخاب نمایید.

4. کد قانون 37 یا همان '' انتخاب فایل پیوست اجباری است'' را جستجو نمایید.

5. آیتم مورد نظر را فعال نمایید.

6. روی "این گزینه" دابل کلیک نمایید.

7. از پیش کارت های موجود پیش کارتی را که می خواهید پیوست  فایل اجباری باشد را انتخاب  و تایید نمائید.

3147. در زمان انجام محاسبات خطای محاسبات بسته شده است به نمایش در می آید جهت رفع آن چه  باید کرد ؟

جهت انجام محاسبات مجدد و برطرف نمودن خطای مشاهده شده می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. نام واسط کاربری اختصاص داده شده به شخص را انتخاب نمایید.

4. کد قانون 3 ( محاسبات تا تاریخ ______ بسته شود ) را جستجو نمایید.

5. روی آیتم مورد نظر دابل کلیک نمائید و تاریخ بستن را  ویرایش و عقب تر از ابتدای انجام محاسبات بکشید و گرینه "تایید" را کلیک نمایید.

3148. به چه نحوی می توان جریان کاری پرسنلی خاص را جستجو کرد ؟

جهت اطلاع از جریان کاری پرسنلی می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "جزییات جریان کاری" را انتخاب نمایید.

3. جستجو بر اساس  پرسنل  و پرسنل  مورد نظر را انتخاب نمایید.

4- گزینه "نمایش" را کلیک نمایید.

3149. به چه نحو می توان از پرسنل تحت مدیریت فرد مورد نظراطلاع یافت ؟

جهت اطلاع از پرسنل تحت مدیریت می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "جزییات جریان کاری" را انتخاب نمایید.

3. جستجو بر اساس مدیر را انتخاب و مدیر  بخش مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. گزینه "نمایش" را کلیک نمایید.

5. مدیر بخش را دابل کلیک نمائید.

6. در پنل پرسنل تحت مدیریت می توان پرسنل را مشاهده کرد.

3150. به چه نحو می توان مشخص نمود اپراتور در چه جریان کاری است ؟

جهت تعیین جریان کاری اپراتور می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "جزییات جریان کاری" را انتخاب نمایید.

3. جستجو بر اساس اپراتور و اپراتور مورد نظر را  با وارد کردن نام یا شماره پرسنلی انتخاب نمایید.

4. گزینه "نمایش" را کلیک نمایید.

3151. چگونه می توان ستون هایی که  در تایم شیت مورد نیاز نمی باشد را غیر قابل نمایش کرد ؟

جهت عدم مشاهده ستون های مد نظر می بایست :

1. تایم شیت خود را باز نمائید.

2. گزینه "تنظیمات گرید" را کلیک نمایید.

3. از منوی باز شده  تیک گزینه هایی را که نیاز ندارید بردارید.

4. در نهایت گزینه " ثبت" را کلیک نمایید.

3152. آیا امکان تعویض شماره پرسنلی یک فرد وجود دارد ؟

بله  و جهت تعویض  شماره پرسنلی می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب نمایید.

3. پرسنل مورد نظر را جستجو نمائید.

4. گزینه "ویرایش" را کلیک نمایید.

5. در پنل باز شده در قسمت شماره پرسنلی، شماره پرسنلی جدید را وارد نمایید.

6. گزینه "ثبت" کلیک نمایید.