سوالات متداول

368 از 410

3142. اگر پرسنلی به اشتباه تردد اضافی ثبت کرده باشد  اپراتور به چه نحوی می تواند آن را حذف نماید ؟

جهت حذف درخواست اضافی پرسنل توسط اپراتور می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب  را کلیک نمایید.

2. گزینه "کنترل تردد" را انتخاب  نمایید.

3. پرسنل مورد نظر را جستجو نمایید.

4. ماه مورد نظر را انتخاب نمایید.

5. علامت + روز مورد نظر را باز کنید.

6. تردد اضافی را انتخاب نمایید.

7. گزینه "حذف" را کلیک نمایید.

3143. جزییات خطاهای اعلام شده نرم افزار اطلس را به چه نحوی می توان مشاهده کرد ؟

جهت مشاهده خطاهای رخ داده در اطلس می بایست :

1. منوی گزارش ها را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش های سیستمی" را انتخاب نمایید.

3. گزارش "تجاری سیستم" را از نوع گزارش سیستمی انتخاب نمائید.

4. اولین سطر خطاهای داده شده را کلیک نمایید.

5. روی محتویات ستونی به نام خطا دابل  کلیک نمایید.

6. داخل کادر باز شده جزییات خطای داده شده قابل مشاهده می باشد.

3144. شخص جانشین از کدام منو می تواند درخواست جانشین را مشاهده نماید ؟

جانشین جهت رویت درخواست ها می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمائید.

2. گزینه "کارتابل جانشین درخواست" را انتخاب نمایید.

3. درخواست مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. گزینه "تایید" یا "رد" درخواست را کلیک نمایید.

5. گزینه "تایید" را کایک نمایید.

3145. درخواستی در جریان کاری قرار گرفته ولی مدیر قادر به  مشاهده آن درخواست نیست دلیل چیست ؟

به 2 دلیل امکان مشاهده درخواستی توسط مدیر وجود ندارد :

1. وجود مشکل در جریان کاری به این گونه که مدیر شخص درخواست کننده مدیر جاری نمی باشد.

2. اگر تاریخ درخواست مربوط به ماه قبل یا ماه های بعد  باشد  باید جستجوی دقیق تری  در ماه های گذشته صورت گیرد.

3146. جهت اجباری نمودن پیوست کردن برگه مرخصی استعلاجی چه باید کرد ؟

جهت اجباری نمودن ضمائم می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب  را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. نام واسط کاربری اختصاص داده شده به شخص را انتخاب نمایید.

4. کد قانون 37 یا همان '' انتخاب فایل پیوست اجباری است'' را جستجو نمایید.

5. آیتم مورد نظر را فعال نمایید.

6. روی "این گزینه" دابل کلیک نمایید.

7. از پیش کارت های موجود پیش کارتی را که می خواهید پیوست  فایل اجباری باشد را انتخاب  و تایید نمائید.

3147. در زمان انجام محاسبات خطای محاسبات بسته شده است به نمایش در می آید جهت رفع آن چه  باید کرد ؟

جهت انجام محاسبات مجدد و برطرف نمودن خطای مشاهده شده می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. نام واسط کاربری اختصاص داده شده به شخص را انتخاب نمایید.

4. کد قانون 3 ( محاسبات تا تاریخ ______ بسته شود ) را جستجو نمایید.

5. روی آیتم مورد نظر دابل کلیک نمائید و تاریخ بستن را  ویرایش و عقب تر از ابتدای انجام محاسبات بکشید و گرینه "تایید" را کلیک نمایید.

3148. به چه نحوی می توان جریان کاری پرسنلی خاص را جستجو کرد ؟

جهت اطلاع از جریان کاری پرسنلی می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "جزییات جریان کاری" را انتخاب نمایید.

3. جستجو بر اساس  پرسنل  و پرسنل  مورد نظر را انتخاب نمایید.

4- گزینه "نمایش" را کلیک نمایید.

3149. به چه نحو می توان از پرسنل تحت مدیریت فرد مورد نظراطلاع یافت ؟

جهت اطلاع از پرسنل تحت مدیریت می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را کلیک نمایید.

2. گزینه "جزییات جریان کاری" را انتخاب نمایید.

3. جستجو بر اساس مدیر را انتخاب و مدیر  بخش مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. گزینه "نمایش" را کلیک نمایید.

5. مدیر بخش را دابل کلیک نمائید.

6. در پنل پرسنل تحت مدیریت می توان پرسنل را مشاهده کرد.