سوالات متداول

336 از 410

3110. نحوه معرفی پزشک چگونه است ؟

جهت تعریف پزشک می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه "معرفی پزشک" را کلیک نمایید.

3. دکمه جدید را کلیک نمایید.

4. در پنل سمت چپ جزئیات پزشک را وارد نمایید.

5. در نهایت دکمه ذخیره را کلیک نمائید.

3111. نحوه تعریف بیماری و کاربرد این فرم چیست ؟

جهت تعریف بیماری می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه "معرفی بیماری" را کلیک نمایید.

3. دکمه جدید را کلیک نمائید.

4. در پنل سمت چپ نام بیماری را وارد کرده و ثبت نمایید.

3112. فرم تعطیلات سالیانه چه کاربردی دارد و تعریف و تغییر آن چگونه است ؟

در این فرم امکان تنظیم کل تعطیلات سال وجود دارد.جهت تعریف می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمایید.

2. معرفی تعطیلات سالیانه را کلیک نمایید.

3. گزینه ی "جدید" را کلیک نمایید و یک اسم دلخواه را وارد نمایید.

4. گزینه ی "ثبت" را کلیک نمایید.

5. ازگروه تعطیلات رسمی، نام مورد نظر را انتخاب و گزینه ی ویرایش را کلیک نمایید.

6. گزینه ی "تنظیم تعطیلات" را کلیک نمایید.

7. طبق تقویم سالیانه روزهای تعطیل را انتخاب نموده و گزینه ی تعطیل را کلیک نمایید.

8. دکمه ی ثبت را کلیک نمائید.

3113. تعریف قرارداد چگونه است ؟

جهت تعریف قرارداد می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمایید.

2. گزینه ی "تعریف قرارداد" را کلیک نمایید.

3. گزینه ی "جدید" را انتخاب نمایید.

4. اطلاعات مورد نظر را پنل چپ وارد نمایید.

5. از قسمت نوع پیمانکار گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.

6. گزینه ی "ثبت" را کلیک نمایید.

3114. نحوه ایجاد گزارش طراحی شده به چه صورت است ؟

جهت طراحی گزارش می بایست :

1. منوی معرفی گزارش ها را انتخاب نمایید.

2. گزینه "گزارش های طراحی شده" را کلیک نمایید.

3. گزینه ی "جدید" را انتخاب نمائید.

4. گزینه ی "نوع گزارش" را با توجه به خلاصه یا مشروح بودن انتخاب نمایید.

5. در قسمت عنوان گزارش نام به آن اختصاص دهید.

6. در قسمت "نمایش در" محلی که در قسمت معرفی گزارش ها باید نمایش داده شود را انتخاب نمایید.

7. نوع متغیر تاریخ را با توجه به بازه ای بودن یا رنج محاسبه بودن را انتخاب نمایید.

8. دکمه ی ثبت را کلیک نمائید.

9. گزارش مورد نظر را کلیک  و گزینه ی  "ویرایش"  و سپس "انتخاب ستون"  را کلیک نمایید.

10. گزینه ی "جدید" را انتخاب نموده و از مفاهیم موجود مفاهیم مورد نظر را انتخاب نمایید.

11. تیک فعال را بزنید.

12. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

13. فیلدهای مورد نظر را به ترتیب مراحل 10 به بعد انجام دهید.

14. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

3115. نحوه ایجاد محدودیت در دسترسی به گزارشات چگونه است ؟

جهت انجام محدودیت در دسترسی به گزارشات می بایست :

1. منوی  گزارش ها را  کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی گزارش" را کلیک نمائید.

3. گزارش مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. گزینه "سطوح دسترسی" گزارش را کلیک نمایید.

5. به نقش مورد نظر با تیک زدن و کلیک ثبت ،دسترسی به آن گزارش را اعمال نمائید.

3116. انواع گزارشات در طراحی گزارش به چه صورت است ؟

شامل گزارشات مشروح، خلاصه و اطلاعات پرسنلی است.

3117. تغییر رمز عبور چگونه است ؟

جهت تغییر رمز می بایست :

1. منوی عملیات جانبی را انتخاب نمائید.

2. گزینه "تغییر کلمه" را کلیک نمایید.

3. رمز قبلی خود را وارد و رمز جدید خود را دوباره تکرار نمایید.

4. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.