سوالات متداول

336 از 415

3105. نحوه تعریف جانشین در فرم مربوطه به چه صورتی است ؟

جهت تعریف جانشین می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را انتخاب  نمائید.

2. گزینه "معرفی جانشین" را کلیک نمائید.

3. گزینه "جدید" را کلیک نمائید.

4. مدیر اصلی و مدیری که می بایست جانشین شود را انتخاب نمائید.

5. بازه ی تاریخی ای  را مشخص نمائید.

6. گزینه "ثبت" را کلیک نمائید.

3106. چرا با اینکه در فرم معرفی جانشین، فردی به عنوان جانشین تعریف شده است ولی شخص نمی تواند درخواست پرسنل مربوطه را ببیند ؟

موارد زیر را بررسی فرمائید :

1. بازه ی جانشینی تعریف شده برای شخص به اتمام رسیده است.

2. دسترسی  به پیشکارت مورد نظر برای جانشین فعال نیست.

3107. کاربرد فرم تنظیمات جانشین و ایتم های موجود در آن چه هستند ؟

با دسترسی به این فرم می توان سطوح دسترسی های جریان کاری را برای جانشین مدیر اعمال نمائید که شامل پارامترهای بخش و نوع درخواست است.

3108. نحوه تعریف اپراتور جریان کاری چگونه است ؟

جهت تعریف اپراتور برای یک جریان کاری می بایست :

1. عملیات مجوز را انتخاب نمایید.

2. گزینه "معرفی جریان های کاری" را انتخاب نمایید.

3. جریان کاری مد نظر را انتخاب نمائید.

4. گزینه ی" اپراتورهای جریان کاری"را کلیک نمائید.

5. گزینه "جدید" را انتخاب کنید و شخص مورد نظر را جستجو کرده و انتخاب کنید.

6. گزینه ی "ثبت" را کلیک کنید.

3109. نحوه تعریف دستگاه در اطلس چگونه است ؟

جهت تعریف دستگاه می بایست :

1. منوی  تعاریف پایه را انتخاب نمایید.

2. گزینه ی "تعریف دستگاه" را کلیک نمایید.

3. گزینه ی "جدید" را انتخاب نمایید.

4. کد دستگاه و نام دستگاه را وارد نمایید.

5. نوع دستگاه را از لیست مورد نظر انتخاب نمایید.

6. یک اسم به آن اختصاص دهید و وضعیت آن را فعال نمائید.

7. گزینه ی "ثبت" را کلیک نمایید.

3110. نحوه معرفی پزشک چگونه است ؟

جهت تعریف پزشک می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه "معرفی پزشک" را کلیک نمایید.

3. دکمه جدید را کلیک نمایید.

4. در پنل سمت چپ جزئیات پزشک را وارد نمایید.

5. در نهایت دکمه ذخیره را کلیک نمائید.

3111. نحوه تعریف بیماری و کاربرد این فرم چیست ؟

جهت تعریف بیماری می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه "معرفی بیماری" را کلیک نمایید.

3. دکمه جدید را کلیک نمائید.

4. در پنل سمت چپ نام بیماری را وارد کرده و ثبت نمایید.

3112. فرم تعطیلات سالیانه چه کاربردی دارد و تعریف و تغییر آن چگونه است ؟

در این فرم امکان تنظیم کل تعطیلات سال وجود دارد.جهت تعریف می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمایید.

2. معرفی تعطیلات سالیانه را کلیک نمایید.

3. گزینه ی "جدید" را کلیک نمایید و یک اسم دلخواه را وارد نمایید.

4. گزینه ی "ثبت" را کلیک نمایید.

5. ازگروه تعطیلات رسمی، نام مورد نظر را انتخاب و گزینه ی ویرایش را کلیک نمایید.

6. گزینه ی "تنظیم تعطیلات" را کلیک نمایید.

7. طبق تقویم سالیانه روزهای تعطیل را انتخاب نموده و گزینه ی تعطیل را کلیک نمایید.

8. دکمه ی ثبت را کلیک نمائید.