سوالات متداول

328 از 410

3102. جزئیات جریان کار چه کاربردی دارد ؟

با استفاده از جزئیات جریان اطلاعات کاملی از جریان کاری به دست می آید.

به طور مثال : پرسنل، مدیر و اپراتور تحت آن جریان کاری نمایش داده می شود و  پرسنل  یک جریان تحت مدیریت چه مدیرانی هستند .

3103. ایتم های موجود در جستجوی جزئیات جریان کار چه هستند ؟

این آیتم ها عبارت اند از :

جریان کاری ، اپراتور ، پرسنل ، مدیر ، مدیرجانشین.

3104. اطلاعات موجود در صفحه مشاهده مدیران شامل چه مواردی است ؟

شامل مدیران جریان کاری فعال است، زمانی که علامت "+"  سمت راست ردیف مورد نظر را کلیک نمائید می توان اطلاعات  آن جریان کاری را در سیستم مشاهده کرد، که جزء جریان اصلی است یا خیر و شامل چه پیشکارت هایی و چه تعداد پرسنل در آن جریان کاری است.

3105. نحوه تعریف جانشین در فرم مربوطه به چه صورتی است ؟

جهت تعریف جانشین می بایست :

1. منوی عملیات مجوز را انتخاب  نمائید.

2. گزینه "معرفی جانشین" را کلیک نمائید.

3. گزینه "جدید" را کلیک نمائید.

4. مدیر اصلی و مدیری که می بایست جانشین شود را انتخاب نمائید.

5. بازه ی تاریخی ای  را مشخص نمائید.

6. گزینه "ثبت" را کلیک نمائید.

3106. چرا با اینکه در فرم معرفی جانشین، فردی به عنوان جانشین تعریف شده است ولی شخص نمی تواند درخواست پرسنل مربوطه را ببیند ؟

موارد زیر را بررسی فرمائید :

1. بازه ی جانشینی تعریف شده برای شخص به اتمام رسیده است.

2. دسترسی  به پیشکارت مورد نظر برای جانشین فعال نیست.

3107. کاربرد فرم تنظیمات جانشین و ایتم های موجود در آن چه هستند ؟

با دسترسی به این فرم می توان سطوح دسترسی های جریان کاری را برای جانشین مدیر اعمال نمائید که شامل پارامترهای بخش و نوع درخواست است.

3108. نحوه تعریف اپراتور جریان کاری چگونه است ؟

جهت تعریف اپراتور برای یک جریان کاری می بایست :

1. عملیات مجوز را انتخاب نمایید.

2. گزینه "معرفی جریان های کاری" را انتخاب نمایید.

3. جریان کاری مد نظر را انتخاب نمائید.

4. گزینه ی" اپراتورهای جریان کاری"را کلیک نمائید.

5. گزینه "جدید" را انتخاب کنید و شخص مورد نظر را جستجو کرده و انتخاب کنید.

6. گزینه ی "ثبت" را کلیک کنید.

3109. نحوه تعریف دستگاه در اطلس چگونه است ؟

جهت تعریف دستگاه می بایست :

1. منوی  تعاریف پایه را انتخاب نمایید.

2. گزینه ی "تعریف دستگاه" را کلیک نمایید.

3. گزینه ی "جدید" را انتخاب نمایید.

4. کد دستگاه و نام دستگاه را وارد نمایید.

5. نوع دستگاه را از لیست مورد نظر انتخاب نمایید.

6. یک اسم به آن اختصاص دهید و وضعیت آن را فعال نمائید.

7. گزینه ی "ثبت" را کلیک نمایید.