سوالات متداول

272 از 410

1069. جهت ایجاد محدودیت مرخصی ساعتی در سال چگونه باید عمل کرد ؟

جهت اعمال محدودیت مرخصی ساعتی در سال می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "مرخصی" را انتخاب نمائید.

5. گزینه "سقف مرخصی ساعتی استحقاقی در سال" را پارامتردهی و ثبت نمائید.

1070. جهت منفی کردن مرخصی چه باید کرد ؟

جهت منفی کردن مرخصی  می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب  و دکمه اصلاح  را کلیک نمائید.

4. قوانین "مرخصی" را انتخاب نمائید.

5. گزینه " سقف بدهکار شدن مرخصی استحقاقی بر حسب روز" را پارامتردهی و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

6070. آیا در نرم افزار امین امکان تغییر حساسیت سنسور دستگاه وجود دارد ؟ چگونه

جهت تغییر حساسیت سنسور دستگاه می بایست :

1. منوی دستگاهها را انتخاب نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب اثر انگشت را کلیک نمائید.

4. تنظیمات مربوط به سنسور را از این قسمت انجام دهید. 

3070. نحوه محاسبات در فرم کنترل تردد به چه صورت است ؟

جهت محاسبات در فرم کنترل تردد می بایست :

1. پرسنل مورد نظر خود را جستجو نمایید.

2. ماه مورد نظر را انتخاب نمایید.

3. گزینه "نمایش" را کلیک نمایید.

4. روز مورد نظر جهت محاسبه کارکرد را انتخاب نموده و دکمه محاسبه را کلیک نمایید.

5. نتیجه در سمت چپ صفحه قابل نمایش می باشد.

3071. فرم نگهبانی به چه منظور در برنامه اطلس تعریف گردیده است ؟

در برخی سازمان ها نیاز است که تردد پرسنل حتما با نظارت نگهبانها صورت گیرد و جهت اجازه خروج به پرسنل می بایست به ترددها دسترسی داشته باشد و تنها قابلیت مشاهده وجود دارد.

6071. آیا امکان تغییر انگشت به کد در دستگاه توسط نرم افزار امین وجود دارد ؟

بله ، جهت تغییر انگشت به کد در دستگاه از طریق نرم افزار می بایست :

1. منوی دستگاهها را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب نمائید.

3. تب حالات تشخیص را کلیک نمائید.

4. پنل مربوط به حالات تشخیص مربوط به شماره پرسنلی ، گزینه "شناسه و رمز " را روی همیشه تنظیم کنید.

5. پنل حالات تشخیص مربوط به اثر انگشت ، اثر انگشت را روی گزینه "هیچوقت" تنظیم نمائید.

1071. جهت تبدیل مرخصی های ساعتی به روزانه چگونه باید عمل کرد ؟

جهت تبدیل مرخصی ساعتی به روزانه می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین کم کاری را انتخاب نمائید.

5. آیتم"مرخصی در روز بیشتر از ...و کمتر از .... یک روز مرخصی " محسوب شود را پارامتردهی و ثبت را کلیک نمائید.

1072. جهت تبدیل اتوماتیک غیبت های ساعتی به مرخصی ساعتی چه باید کرد ؟

جهت تبدیل غیبت ساعتی به مرخصی می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب  و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "متفرقه" را انتخاب نمائید.

5. گزینه "کلیه غیبتهای ساعتی به مرخصی تبدیل شود" را تیک  و ثبت نمائید.