سوالات متداول

144 از 410

4033. چگونه می توان فیش اشتباهی صادر شده در نرم افزار رستوران را حذف کرد؟

جهت حذف فیش اشتباهی می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "حذف فیش های صادر شده" را انتخاب نمائید.

3. پرسنل مورد نظر را انتخاب و گزینه "حذف فیش " را کلیک نمایید.

1033. آیا می توان برای هر ماه تعداد روزهای مرخصی را مشخص کرد ؟

جهت تخصیص بودجه مرخصی به هر ماه می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح  را کلیک نمائید.

4. قوانین مرخصی را انتخاب نمائید.

5. مرخصی به شکل خاص را انتخاب نمائید.

6. تیک نمایش را زده  و با نمایش جدول می توان برای هر ماه بودجه مورد نظر را وارد و ثبت نمائید.

1034. چگونه می توان قوانین شناوری را تعریف کرد ؟

جهت تعریف قوانین شناوری می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه معرفی قوانین را کلیک نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. قوانین متفرقه را انتخاب نمائید.

5. آیتم های پنجم تا نهم را پارامتردهی و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

4034. چگونه می توان اقدام به حذف یا تغییر غذای رزرو شده پرسنل در نرم افزار رستوران کرد؟

جهت حذف غذای رزرو شده می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "برنامه ریزی غذایی پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. پرسنل مورد نظر را انتخاب و بعد دکمه "حذف" را کلیک نمائید.

4. جهت تغییر بعد از انجام  فرایند حذف می توانید با استفاده از دکمه "جدید" غذا رو تعریف نمائید.

6034. چگونه از طریق نرم افزار امین می توان اقدام به تغییر شماره پرسنلی کرد ؟

جهت تغییر شماره پرسنلی می بایست :

1. منوی پرسنل را انتخاب نمائید.

2. پرسنل مورد نظر را انتخاب نمائید.

3034. هدف از تعریف گروه جریان چیست ؟

به مراحلي كه يك درخواست (مرخصي و ماموريت و ...) از سمت پرسنل ايجاد و توسط مديران بررسي و تاييد و يا رد مي شود را جريان و به دسته بندی کردن جریان کاری ها گروه جریان می گویند.

3035. نحوه تعریف گروه جریان به چه صورت است ؟

جهت تعریف گروه جریان می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را انتخاب نمائید.

2. گزینه "معرفی گروه جریان" را انتخاب نمائید.

3. دکمه جدید را انتخاب نمائید.

4. نام مورد نظر را جهت گروه جریان انتخاب نمائید.

5. در نهایت دکمه ذخیره را کلیک نمائید.

6. منوی عملیات مجوز را کلیک نمائید.

7. گزینه "معرفی جریان های کاری" را انتخاب نمائید.

8. جریان های کاری قابل مشاهده هستند.

6035. چرا منوی نظارت نرم افزار امین کلاینت فعال نیست ؟

بررسی نمائید که دسترسی نظارت تخصیص داده شده است.