سوالات متداول

112 از 410

4025. چرا با وجود تغییر تنظیمات پارامترها توسط ادمین سامانه، تغییرات در کلاینت ها اعمال نمی گردد؟

جهت اعمال تغییرات در کلاینت ها می بایست :

1. در نسخه کلاینت منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات مربوط به نسخه کلاینت" را انتخاب و تیک" تنظیمات کلاینت " فعال و IP سرور و پورت تنظیم گردد.

1025. برای پرسنلی یک روز مرخصی ثبت شده ، چرا در گزارش به صورت یک روز و چند ساعت نمایش می دهد ؟

تنظیمات مربوط به قوانین بررسی گردد :

1. منوی معرفی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. قوانین مرخصی را کلیک نمائید.

5. گزینه "روش تبدیل مرخصی ساعتی به روزانه هر  .... معادل یک روز مرخصی است" پارامتردهی نمائید.

6. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1026. چگونه می توان بخش جدید تعریف کرد ؟

جهت تعریف بخش جدید می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی بخشهای اصلی و اجزای آن "را انتخاب نمائید.

3. دکمه "بخش اصلی جدید" را کلیک نمائید.

4. در فرم باز شده با وارد کردن کد و نام بخش اقدام به تعریف و در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

4026. جهت متمایز نمودن شماره فیش وعده های سه گانه چه باید کرد؟

جهت انجام تنظیمات مورد نظر می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیم محدوده زمانی وعده ها و رزرو غذایی" را انتخاب و مبنای شماره فیش هر وعده را مشخص نمایید.

6026. نحوه تعریف چهره یک پرسنل توسط نرم افزار امین چگونه است ؟

جهت تعریف چهره یک پرسنل از طریق نرم افزار می بایست :

1. منوی پرسنل را انتخاب نمائید.

2. پرسنل مد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

3. گزینه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. تب چهره را کلیک نمائید.

5. دستگاه مورد نظر را انتخاب نمائید.

6. دکمه گرفتن تصویر را کلیک نمائید.

7. در نهایت دکمه اضافه را کلیک نمائید.

3026. نحوه تعریف پارامترهای یک قانون به چه صورت است ؟

قوانینی که آیکون آبی دارند پارامتر پذیرند.

جهت تنظیم پارامترها می بایست :

1. گروه قانون مورد نظر را انتخاب نمائید.

2. دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

3. از پنجره قانون، قانون مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه " تنظیم پارامترهای قانون" را کلیک نمائید.

5. محدوده تاریخ مورد نظر را با زدن دکمه جدید تعریف نمائید و در نهایت ذخیره فرمائید.

6. بازه تاریخ را انتخاب و دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

7. بسته به قانونی که انتخاب نمودید بازه زمانی و مقدار پارامتر را مشخص نمائید.

8. در نهایت دکمه "ذخیره" را کلیک نمائید.

3027. نحوه گرفتن کپی از قانون به چه صورت است ؟

جهت تهیه کپی از یک قانون می بایست :

1. معرفی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی گروه قوانین" را انتخاب نمائید.

3. از پنل گروه قوانین ، قانون مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه "رونوشت" را کلیک نمائید.

5. کپی از قانون انتخاب شده ایجاد می گردد.

6. می توانید کپی از قانون را انتخاب و دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

7. در فرم باز شده می توانید نام جدیدی برای قانون انتخاب نمائید و در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید. 

6027. آیا امکان تغییر تصویر پس زمینه دستگاه در نرم افزار امین وجود دارد ؟ چگونه

جهت تغییر تصویر پس زمینه دستگاه از طریق نرم افزار می بایست :

1. منوی دستگاه ها را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب صدا و تصویر را کلیک نمائید.

4. رد پنل تصویر پس زمینه، گزینه اضافه نمودن را کلیک نمائید.

5. در نهایت دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمائید.