سوالات متداول

64 از 191

3057. دسته بندی در تنظیمات واسط کاربری به چند دسته است ؟

دسته بندی بر اساس قوانین و قوانین ساعتی ، روزانه، ماهیانه و متفرقه صورت گرفته است.

3058. نحوه تعریف یک دسته قانون تنظیم واسط کاربری به چه صورت است ؟

جهت تنظیم یک دسته قانون در تنظیم واسط کاربری می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. گزینه "جدید" را کلیک نمایید.

4. کد واسط کاربری ( عددی بغیر از کدهای موجود ) را وارد نمایید و یک نام اختصاص دهید.

5. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

6. حال روی قانون ایجاد شده کلیک نموده و دکمه ویرایش راکلیک نمائید.

7. با توجه به قوانین و محدودیت های سازمان خود می توان روی موارد مد نظر در  پنجره قوانین واسط کاربری تیک و فعال نمایید.

8. روی قانون مورد نظر کلیک  و تنظیم پارامترهای قانون را کلیک و موارد و محدودیت های مورد نظر را اعمال نمایید.

9. دکمه ثبت را کلیک نمایید.

3059. چگونه شیفت دو نفر را می توان جابجا کرد ؟

جهت جابجایی شیفت دو نفر می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را انتخاب نمایید.

2. گزینه "معرفی شیفت های استثناء" را کلیک نمایید.

3. جابجایی دو نفر را کلیک نمایید.

4. حال پرسنل اول و پرسنل دوم را جستجو کنید.

5. تاریخ های مورد نظر جهت جابه جایی را انتخاب نمایید.

6. شیفت های مورد نظر را هم انتخاب نمایید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

3060. چگونه 2 روز کاری را می توان در شیفت استثنا جابجا کرد ؟

جهت جابجایی دو روز کاری برای یک پرسنل می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را انتخاب نمایید.

2. گزینه "معرفی شیفت های استثناء" را کلیک نمایید.

3. گزینه "جابجایی دو روز" را انتخاب نمائید.

4. از قسمت انتخاب پرسنل، پرسنل مورد نظر را انتخاب نمایید.

5. تاریخ های مورد نظر را انتخاب نمایید.

6. شیفت هایی را که می خواهید جابه جا کنید را انتخاب نمایید.

7. گزینه "ثبت" را کلیک نمایید.

3061. چگونه می توان به فردی شیفت استثنا ماهیانه انتساب داد ؟

جهت تعریف یک شیفت استثنا ماهیانه می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را انتخاب نمایید.

2. گزینه  "معرفی شیفت های استثناء" را کلیک نمایید.

3. شیفت های استثناء ماهیانه را کلیک نمایید.

4. پرسنل مورد نظر خود را جستجو نمایید.

5. در سمت راست نام پرسنل روی آیکون ویرایش کلیک نمایید تا کادر روزهای هفته باز شود.

6. کد شیفتهای مورد نظر را از قسمت شیفت ها انتخاب نمایید و در کادر مربوط به روزها وارد نمایید.

7. در نهایت تیک سمت راست پرسنل را بزنید تا ثبت گردد.

3062. نحوه انتقال مانده مرخصی به چه صورت است ؟

جهت انتقال مانده مرخصی می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را  انتخاب نمایید.

2. گزینه "مانده مرخصی" را کلیک نمایید.

3. اگر مایل به انتقال مانده مرخصی همه پرسنل می باشید بدون جستجوی پرسنل مورد نظر، روی گزینه انتقال مانده مرخصی کلیک نمایید ( ولی اگر پرسنل خاصی مورد نظر باشد جستجو نمایید ).

4. گزینه "انتقال مرخصی" را کلیک نمائید، در فرم باز شده  از چه سالی به چه سالی باید انتقال پیدا کند را وارد  و گزینه ذخیره را کلیک نمایید.

3063. افزودن و کاستن ذخیره مرخصی به چه صورت است ؟

جهت افزودن و کاستن مانده مرخصی می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را انتخاب نمایید.

2. گزینه "مانده مرخصی" را کلیک نمایید.

3. پرسنل مورد نظر را جستجو کرده و روی شخص مورد نظر کلیک نمایید.

4. روی گزینه "افزودن و کاستن ذخیره مرخصی" کلیک نمایید.

5. گزینه "جدید" را کلیک نمایید.

6. از قسمت نوع عملیات با توجه به افزایش یا کاهش مرخصی گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.

7. مدت زمان ذخیره مرخصی را به روز و ساعت وارد نمایید.

8. تاریخ اعمال را وارد نمایید.

9. نوع مرخصی که می خواهید روی آن عملیات صورت گیرد را انتخاب نمایید.

10. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3064. چرا به فردی مرخصی اضافه نموده ام اما همچنان اعمال نمی گردد ؟

یک دلیل این می باشد که ممکن است بودجه مرخصی شخص به اتمام رسیده باشد و دومین دلیل به این خاطر می تواند باشد که در انتخاب پیش کارت مرخصی دچار اشتباه شده و پیش کارت دیگری انتخاب گردیده است.