سوالات متداول

192 از 191

3185. جهت عدم تداخل درخواستهای ساعتی چه باید کرد ؟

جهت عدم تداخل درخواستها می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را  کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در انتهای صفحه کد قانون "9" همپوشانی درخواست های روزانه مجاز نیست را کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را بزنید.

8. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3186. جهت محدود کردن تعداد درخواستهای اول وقت چه باید کرد ؟

جهت محدود نمودن  تعداد درخواستهای اول وقت می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در انتهای صفحه روی کد قانون "6" تعداد درخواست های ساعتی اول وقت حداکثر ____ عدد باشد کلیک نموده و فعال کنید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را درج نمائید.

8. تعداد مقادیر مربوطه را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3187. آیا امکان ثبت درخواست با اجبار تعیین محل وجود دارد ؟

بله تنظیمات آن بصورت زیرمی باشد :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "20" تعداد درخواست های ساعتی در روز حداکثر ____ عدد باشد را کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را کلیک نمائید.

8. حداکثر تعداد مجاز را وارد نمایید.

9- گزینه ذخیره را کلیک نمایید.

3188. آیا امکان ایجاد محدودیت زمانی درخواستهای ساعتی در ماه وجود دارد ؟

بله امکان ایجاد محدودیت زمانی درخواستهای ساعتی در ماه وجود دارد و جهت تنظیم آن می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "17" مقدار درخواست های ساعتی حداکثر ____ ساعت در ماه باشد انتخاب نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را بزنید.

8. حداکثر ساعت مجاز را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3189. آیا امکان ایجاد محدودیت درخواستهای ساعتی در روز وجود دارد ؟

بله امکان ایجاد محدودریت درخواستهای ساعتی در روز وجود دارد و جهت تنظیم آن می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را  کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "20" تعداد درخواست های ساعتی در روز حداکثر ____ عدد باشد کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را وارد نمائید.

8. حداکثر تعداد مجاز را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3190. آیا امکان ایجاد محدودیت زمانی جهت ثبت درخواستهای ساعتی به نحوی که پرسنل قادر نباشند از آن زمان درخواست ثبت کنند وجود دارد ؟

بله و جهت ایجاد محدودیت زمانی جهت ثبت درخواست های ساعتی می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب  نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "5" درخواست های ساعتی از___ روز قبل تا ___ روز بعد از روز درخواست قابل ثبت باشد کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را وارد نمائید.

8. حداکثر زمان قبل و بعد از زمان فعلی را که تمایل دارید پرسنل بتوانند درخواست ثبت نمایند را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3191. آیا می توان  ثبت درخواست مرخصی و ماموریت را  اجبار و منوط به تعیین جانشین کرد ؟

بله و جهت الزام تعیین جانشین می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را  کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "33" ثبت درخواست بدون تعیین جانشین امکان پذیر نیست کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را وارد نمائید.

8. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.