سوالات متداول

8 از 3

2001. چرا پرسنل قادر به مشاهده گزارش کارکرد ماهیانه خود در وب کلاک نمی باشند ؟

در نرم افزار کلاک یکبار انجام محاسبات بزنید تا cc درست عمل نماید.

2002. در صورتی که در وب درخواست پرسنل توسط مدیر نهایی سهوا رد شود ؛ چه اقدامی می بایست انجام داد ؟

درخواست می بایست دوباره ثبت گردد.

2003. دلیل عدم نمایش داشبورد وب با لاگین از طریق شماره پرسنلی، از کجا ناشی می گردد ؟

در قوانین کلاک پارامتری با مقدار صفر وجود دارد. قوانین را بررسی نمائید.