سوالات متداول

72 از 79

1065. چگونه می توان کل تاخیرهای خارج از حد مجاز را جز غیبت حساب کرد ؟ 

جهت محاسبه تاخیرهای غیر مجاز در غیبت می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح راکلیک نمائید.

4. قوانین "کم کاری" را انتخاب نمائید.

5. گزینه های "کل تاخیر یا تعجیل بیش از حد مجاز روزانه و ماهیانه" را تیک بزنید و ثبت نمائید.

1066. به چه نحوی می توان بخشی از غیبت ساعتی پرسنل را در ماه  بخشید ؟

جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی اطلاعت پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مود نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "کم کاری" را انتخاب نمائید.

5. گزینه "بخشش غیبت ساعتی ماهانه" را  با پارامتر دلخواه مقداردهی نمائید.

1067. روش تبدیل غیبت های ساعتی به روزانه چگونه است ؟

جهت تبدیل غیبت ساعتی به روزانه می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب نمائید.

4. قوانین "کم کاری" را انتخاب نمائید.

5. روش تبدیل غیبت ساعتی به روزانه در انتهای صفحه پارامتر دهی نمائید و دکمه ثبت را نمائید.

1068. جهت اعمال محدودیت مرخصی ساعتی چه باید کرد ؟

جهت اعمال محدودیت می بایست :

1. منوی اطلاعات را کلیک نمائید.

2. معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب  و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین مرخصی را انتخاب نمائید.

5. گزینه "سقف مرخصی ساعتی استحقاقی در ماه" را پارامتردهی  و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1069. جهت ایجاد محدودیت مرخصی ساعتی در سال چگونه باید عمل کرد ؟

جهت اعمال محدودیت مرخصی ساعتی در سال می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "مرخصی" را انتخاب نمائید.

5. گزینه "سقف مرخصی ساعتی استحقاقی در سال" را پارامتردهی و ثبت نمائید.

1070. جهت منفی کردن مرخصی چه باید کرد ؟

جهت منفی کردن مرخصی  می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب  و دکمه اصلاح  را کلیک نمائید.

4. قوانین "مرخصی" را انتخاب نمائید.

5. گزینه " سقف بدهکار شدن مرخصی استحقاقی بر حسب روز" را پارامتردهی و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1071. جهت تبدیل مرخصی های ساعتی به روزانه چگونه باید عمل کرد ؟

جهت تبدیل مرخصی ساعتی به روزانه می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین کم کاری را انتخاب نمائید.

5. آیتم"مرخصی در روز بیشتر از ...و کمتر از .... یک روز مرخصی " محسوب شود را پارامتردهی و ثبت را کلیک نمائید.

1072. جهت تبدیل اتوماتیک غیبت های ساعتی به مرخصی ساعتی چه باید کرد ؟

جهت تبدیل غیبت ساعتی به مرخصی می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب  و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "متفرقه" را انتخاب نمائید.

5. گزینه "کلیه غیبتهای ساعتی به مرخصی تبدیل شود" را تیک  و ثبت نمائید.