سوالات متداول

64 از 79

1057. جهت محاسبه اضافه کاری در وقت ناهاری در صورت حضور شخص در سازمان چه باید کرد ؟

جهت تنظیم می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شیفت" را انتخاب نمائید.

3. دکمه جدید را کلیک نمائید و یک شیفت دو بازه ای تعریف  و ثبت نمائید.

4. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

5. گروه قانون مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

6. قانون "اضافه کاری" را انتخاب نمائید.

7. گزینه "جضور در مدت استراحت بین وقت اضافه کار منظور شود" را تیک و در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1058. جهت محاسبه اضافه کار شخصی که تا فردای شیفت در سازمان حضور داشته چه باید کرد ؟

جهت محاسبه اضافه کار می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون شخص مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "اضافه کاری" را کلیک نمائید.

5. گزینه "اثر کارت اضافه کار ممتد بیش از یک  روز هم بتواند باشد."را تیک و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1059. آیا می توان برای روزهای غیر کاری محدودیت اضافه کاری تعیین کرد ؟

بله می توان برای روزهای غیر کاری محدودیت اعمال کرد و برای انجام آن می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را کلیک نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "اضافه کار" را انتخاب نمائید.

5. گزینه "محدوده اضافه کاری روز غیر کاری از ... تا ...." را پارامتردهی و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1060. در بازیابی اطلاعات ساعت در بازه وارد شده  اگر پرسنل تردد داشته باشند آیا ترددها تکرار می شوند ؟

خیر و پیشنهاد می گردد به هنگام جمع آوری  اطلاعات از این گزینه استفاده گردد.

1061. به چه نحوی برای ماموریت خارج از شیفت می توان  اضافه کار لحاظ کرد ؟

جهت انجام این کار می بایست :

1. از منوی اطلاعات پایه، گزینه معرفی پرسنل، پرسنل مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

2. ببینید شخص به کدام گروه قانون تعلق دارد.

3. از منوی اطلاعات پایه ، گزینه معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

4. گروه قانون مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

5. قوانین "ماموریت" را انتخاب نمائید.

6. گزینه "ماموریت در ساعت غیر کاری مجاز می باشد " را تیک و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1062. جهت محاسبه کردن ماموریت در کارکرد جه باید کرد ؟

جهت محاسبه می بایست :

1. از منوی اطلاعات پایه ، گزینه معرفی پرسنل، شخص مورد نظر را انتخاب و گروه قانون منتسب به آن را بیابید.

2. معرفی قوانین را انتخاب  نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین ماموریت را انتخاب نمائید.

5. گزینه " ماوریت به کارکرد خالص اضافه شود" و "ماموریت به کارکرد ناخالص اضافه شود" را تیک و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1063. جهت محاسبه روزهای تعطیل  به عنوان کارکرد چه باید کرد ؟

جهت نمایش روزهای تعطیل جز کارکرد می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "کارکرد" را انتخاب نمائید.

5. آیتم های دو سطر اول را کلیک  و ثبت نمائید.

1064. با وجود مشخص کردن تاخیر مجاز ولی در انتهای ماه غیبت های اول وقت همچنان لحاظ می گردد ؟

جهت رفع مشکل می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "کم کاری" را کلیک نمائید.

5. گزینه های  حداکثر "غیبت مجاز روزانه" و حداکثر "غیبت ساعتی مجاز ماهانه" هم می بایست پارامتردهی شود.