سوالات متداول

56 از 79

1049. برای تغییر در مانده مرخصی افراد مثل افزایش و کاهش چه باید کرد ؟

جهت تغییر مانده مرخصی پرسنل می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمائید.

2. گزینه "افزودن و کاستن ذخیره مرخصی استحقاقی" را انتخاب نمائید.

3. دکمه جدید را کلیک نمائید.

4. شخص مورد نظر ، تاریخ ، مقادیر افزودن و کاستن را در پنل ظاهر شده در پایین فرم را پارامتر دهی نمائید.

5. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1050. تفاوت بین جمع آوری اطلاعات جدید و بازیابی اطلاعات ساعت چیست ؟

در جمع آوری اطلاعات جدید آخرین رکوردهای موجود در دستگاه که در نرم افزار وجود ندارد جمع آوری می گردد ولی در بازیابی اطلاعات شما می توانید بازه خاصی را انتخاب نمائید و امکان جمع آوری ترددهایی که جمع آوری نشده را فراهم می سازد.

1051. جهت جمع آوری آنلاین دستگاهها از طریق  نرم افزار کلاک چه باید کرد ؟

جهت راه اندازی جمع آوری انلاین می بایست :

1. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

2. گزینه "جمع آوری دائمی اطلاعات ساعت" را کلیک نمائید.

3. دستگاههای مد نظر را انتخاب نمائید.

4. نحوه نمایش را انتخاب و دکمه جمع آوری را کلیک نمائید. 

1052. برای ایجاد محدودیت روی اضافه کار پرسنل چگونه باید عمل کرد ؟

جهت اعمال محدودیت روی اضافه کار می بایست :

1. از منوی اطلاعات پایه، معرفی پرسنل ، شخص مد نظ را انتخاب و با کلیک روی دکمه اصلاح گروه قانون منتسب به آن را بیابید.

2. گزینه "معرفی  قوانین" را انتخاب نمائید.

3. در پنجره بازشده گروه قانون مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. گزینه "قوانین اضافه کاری" را انتخاب نمائید.

5. سطرهای 3 تا 6 امکان اعمال محدودیت در اضافه کاری را به شما می دهد.

6. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1053. منظور از "حداقل اضافه کاری قبل از وقت" چیست ؟

حداقل اضافه کاری قبل از وقت یعنی حداقل زمانی که کارمند مجاز به اضافه کاری قبل از شروع شیفت کاری خود می باشد.

1054. منظور از "حداقل اضافه کاری بعد از وقت" چیست ؟

حداقل اضافه کاری بعد از وقت یعنی حداقل زمانی که کارمند مجاز به اضافه کاری بعد از اتمام شیفت کاری خود می باشد.

1055. اضافه کار اجبای چیست و چگونه تنظیم میشود ؟

اضافه کاری اجباری یعنی زمانی که سازمان  افراد را ملزم به اضافه کاری نموده است و در صورت عدم رعایت آن غیبت لحاظ می گردد. جهت تنظیم این مورد می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه ، معرفی قوانین را کلیک و گروه قانون مورد نظر را انتخاب نمائید.

2. دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

3. قوانین اضافه کاری را انتخاب نمائید.

4. سطر هفتم را پارامتر دهی نمائید.

5. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1056. جهت محاسبه اضافه کار در صورت حضور شخص در روزهای ماموریت و مرخصی چه باید کرد ؟

جهت تنظیم قانون مورد نظر می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه  "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون شخص مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قانون "اضافه کاری" را انتخاب نمائید.

5. گزینه های "  در روزهای ماموریت در صورت حضور اضافه کار حساب شود و در روزهای مرخصی در صورت حضور اضافه کار حساب شود" را تیک و در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.