سوالات متداول

32 از 79

1025. برای پرسنلی یک روز مرخصی ثبت شده ، چرا در گزارش به صورت یک روز و چند ساعت نمایش می دهد ؟

تنظیمات مربوط به قوانین بررسی گردد :

1. منوی معرفی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. قوانین مرخصی را کلیک نمائید.

5. گزینه "روش تبدیل مرخصی ساعتی به روزانه هر  .... معادل یک روز مرخصی است" پارامتردهی نمائید.

6. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1026. چگونه می توان بخش جدید تعریف کرد ؟

جهت تعریف بخش جدید می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی بخشهای اصلی و اجزای آن "را انتخاب نمائید.

3. دکمه "بخش اصلی جدید" را کلیک نمائید.

4. در فرم باز شده با وارد کردن کد و نام بخش اقدام به تعریف و در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1027. تعریف شیفت در نرم افزار کلاک به چه صورت است ؟

جهت تعریف شیفت جدید می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی شیفت " را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

4. در پایین پنجره، کد و نام شیفت را وارد نمائید.

5. در قسمت محدوده اول : ساعت شروع و اتمام شیفت را وارد نمائید.( مثال:از0800 تا 1600)

6. دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1028.چرا تعطیلات جزو کارکرد حساب نمی شود ؟

جهت تنظیم مورد ذکر شده می بایست:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین " را انتخاب نمائید.

3. گروه کاری مورد نظر را انتخاب و دکمه "اصلاح" را کلیک نمائید.

4. قوانین کارکرد را کلیک و گزینه"تعطیلات جزء کارکرد حساب شود" فعال گردد و در نهایت ثیت نمائید.

1029. دلیل عدم نمایش اطلاعات در گزارش کارکرد ماهیانه علیرغم جمع آوری اطلاعات از دستگاه چیست ؟

شماره پرسنلی تعریف شده برای افراد در دستگاه و نرم افزار متفاوت است.

1030. با وجود تعریف شیفت و انتساب آن به پرسنل چرا در گزارشات غیبت نمایش داده می شود ؟

این احتمال وجود دارد که برای گروه کاری تقویم تخصیص داده نشده است. بدین منظور می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه " معرفی و برنامه ریزی گروههای کاری" را کلیک نمائید.

3. گروه کاری مد نظر را انتخاب نمائید.

4. از پنل سمت چپ گزینه "شیفت سالانه"  سال  را انتخاب و دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

5. پنجره ای حاوی تقویم سال در اختیار شما قرار می گیرد.

6. شیفت مورد نظر را در یک هفته کامل اول فروردین بچینید.

7. با دکمه تکرار دوره شیفت را به کل سال انتساب دهید.

8. دکمه تعطیل رسمی را کلیک نمائید.

9. در نهایت دکمه ثبت و خروج را کلیک نمائید.

1031. به چه نحو می توان  برای اضافه کاری ضریب در نظر گرفت ؟

جهت ثبت ضرایب می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. معرفی قوانین را انتخاب نمائید.

3. گروه قوانین مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین اضافه کاری را انتخاب نمائید.

5. اضافه کار تا چند ساعت با چه ضریب افزوده محاسبه شود را پارامتر دهی و ثبت  نمائید.

1032. برای پرسنلی که ساعت ورود و خروج مشخصی ندارند ، قوانین را چطور باید تنظیم کرد که در گزارش ماهانه غیبت ثبت نشود ؟

جهت تنظیم قوانین می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین " را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را  انتخاب و دکمه اصلاح ر ا کلیک نمائید.

4. قوانین کارکرد را انتخاب  نمائید.

5. قوانین مربوط به پرسنل ساعتی ، آیتم یک را انتخاب نمائید.

6. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمائید.