سوالات متداول

80 از 79

1073. جهت تبدیل اتوماتیک غیبت های ساعتی ماهانه به مرخصی ساعتی چه باید کرد ؟

جهت تنظیم آن می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "متفرقه" را انتخاب نمائید.

5. گزینه "مقدار خطای مجاز برای مجوز مرخصی با ماموریت بر حسب دقیقه ..." را مقداردهی نمائید. 

1074. اگر قرار باشد ترددهای متوالی شخصی به ازای 2دقیقه و 3دقیقه و... به عنوان تردد حساب نگردد چه باید کرد ؟

جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی اطلاعت پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مورد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "متفرقه" را کلیک نمائید.

5. گزینه "حداقل فاصله دو تردد متوالی بر حسب دقیقه ..." را پارامتردهی و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1075. برای اینکه بتوان گزارش ایاب و ذهاب و حق غذا  را بگیریم چه باید کرد ؟

جهت انجام این کار می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک  نمائید.

4. قوانین "متفرقه" را انتخاب نمائید.

5. آیتم های ایاب و ذهاب و حق ناهار را بنا به نیاز خود تیک و دکمه ثبت را کلیک نمائید.

1076. جهت تعیین  محدوده غیر مجاز روی اضافه کار  در ساعات مختلف چه باید کرد ؟

جهت تعیین  محدوده غیر مجاز اضافه کار می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی قوانین" را انتخاب  نمائید.

3. گروه قانون مد نظر را انتخاب و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

4. قوانین "متفرقه" را انتخاب نمائید.

5. یکی از آیتم های "سحری،محدوده  غیر مجاز برای اضافه کار,  صبحانه : محدوده غیر مجاز ..." را با توجه به ساعت مد نظر پارامتردهی و ثبت نمائید.

1077. جهت مشاهده ورژن برنامه و تاریخ آخرین به روز رسانی چه باید کرد ؟

جهت مشاهده آخرین ورژن می بایست :

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "درباره" را انتخاب نمائید.

1078. تفاوت نرم افزار  کلاک  ورژن 6 و 6/1  در چیست ؟

در نرم افزار کلاک ورژن 6/1 می توانیم به دلخواه قوانین را طراحی نمائید و گزینه ای تحت عنوان قوانین طراحی شده در دسترس می باشد.

1079. در گزارش مانده مرخصی بعضی از ماهها محاسبه نشده چه باید کرد ؟

شخص مورد نظر را انتخاب نمائید و یکبار گزارش ماهیانه  را برای همه ماهها بگیرید تا محاسبه انجام شود.