سوالات متداول

24 از 82

6017. دلیل مشخص شدن تعدادی از پرسنل با رنگ قرمز در نرم افزار امین چیست ؟

اثر نگشت مجدد گرفته شده یا در دستگاه اثر انگشت شخص ویرایش شده است و در صورت وجود سایر تغییرات در با انتخاب پرسنلی که به رنگ قرمز در آمده اند در کادر توضیحات موارد ذکر می گردد.

6018. چگونه از طریق نرم افزار امین می توان از ثبت تردد توسط پرسنل اطمینان حاصل پیدا کرد ؟

جهت اطمینان از ثبت تردد ها می بایست :

1. منوی جمع آوری و بازیابی ترددها را کلیک نمائید.

2. گزینه "بازیابی ترددها از دستگاه" را کلیک نمائید.

3. در پنجره پیش رو دستگاه و تاریخ  و نوع رویداد مد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه " بازیابی" را کلیک نمائید.

6019. به چه نحوی از طریق نرم افزار امین می توان پرسنلی را ادمین (مدیر) دستگاه نمائید ؟

جهت تخصیص دسترسی ادمین به پرسنلی می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. پرسنل مورد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

3. گزینه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در پنجره ای که باز می شود "سطح دسترسی" را به دسترسی کامل تغییر دهید.

5. دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

6. تب پرسنل را کلیک نمائید.

7. گزینه "انتقال پرسنل به دستگاه" را انتخاب نمائید.

8. دستگاه مورد نظر را انتخاب و انتقال را کلیک نمائید.

6020. چگونه با استفاده از نرم افزار امین می توان دسترسی ادمین دستگاه را از پرسنل مربوطه سلب کرد ؟

جهت سلب دسترسی ادمین از پرسنلی توسط نرم افزار امین می بایست :

1. منوی پرسنل را کلیک نمائید.

2. پرسنل مورد نظر را انتخاب و رایت کلیک نمائید.

3. گزینه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در پنجره ای که باز می شود "سطح دسترسی" را به پرسنل عادی تغییر دهید.

5. دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

6. تب پرسنل را کلیک نمائید.

7. گزینه "انتقال پرسنل به دستگاه" را انتخاب نمائید.

8. دستگاه مورد نظر را انتخاب و انتقال را کلیک نمائید.

6021. چگونه می توان از جمع آوری تردد انلاین توسط نرم افزار اطمینان حاصل پیدا کرد ؟

 جهت جمع آوری ترددها به صورت آنلاین می بایست :

1. منوی دستگاهها را کلیک نمائید.

2. دستگاه مورد نظر را انتخاب و دابل کلیک نمائید.

3. تب تنظیمات جمع آوری را کلیک نمائید.

4. نوع جمع آوری را با توجه به مدل دستگاه به سرور یا سرور به دستگاه انتخاب نمائید.

نکته: منوی تنظیمات، گزینه مرکز کنترل سرویس ها، تب تنظیمات گزینه "نمایش آنلاین ترددها" را فعال و دکمه "اعمال تغییرات" را کلیک نمائید.

6022. جهت تهیه لایسنس امین چه باید کرد ؟

جهت تهیه لایسنس نرم افزار امین می بایست :

1. Amin DB Tools را اجرا نمائید.

2. در پنجره باز شده تب لایسنس را کلیک نمائید.

3. شناسه سیستم را کپی و برای کارشناسان غدیر ارسال فرمائید.

6023. نحوه اخذ کد مربوط به تهیه لایسنس از نرم افزار امین مربوط به کدام قسمت نرم افزار است ؟

جهت اخذ کد سیستم می بایست :

1. Amin DB Tools را اجرا نمائید.

2. تب لایسنس، کد مربوط به سیستم  در دسترس قرار دارد.

6024. چگونه می توان داخل نرم افزار امین دسترسی به کاربران داد ؟

جهت تخصیص دسترسی به کاربران در نرم افزار امین می بایست :

1. منوی تنظیمات را کلیک نمائید.

2. گزینه "سطوح دسترسی و اپراتورها" را انتخاب نمائید.

3. تب "گروه های دسترسی" را کلیک نمائید.

4. جدید را کلیک نمائید و نام گروه جدید را انتخاب نمائید و دسترسی های مد نظر را تخصیص دهید.

5. دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمائید.

6. تب اپراتورهای سیستم، با کلیک روی دکمه جدید ، کاربر را با دسترسی مشخص تعریف نمائید.