سوالات متداول

40 از 51

4034. چگونه می توان اقدام به حذف یا تغییر غذای رزرو شده پرسنل در نرم افزار رستوران کرد؟

جهت حذف غذای رزرو شده می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "برنامه ریزی غذایی پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. پرسنل مورد نظر را انتخاب و بعد دکمه "حذف" را کلیک نمائید.

4. جهت تغییر بعد از انجام  فرایند حذف می توانید با استفاده از دکمه "جدید" غذا رو تعریف نمائید.

4035. چگونه بدون داشتن دستگاه رستورانی، در نرم افزار می توان فیش غذا ثبت کرد؟

جهت انجام عمل ثبت می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "تهیه فیش غذا" را انتخاب نمائید.

3. وعده غذایی ، تاریخ و زمان و پرسنل و پرینتر مورد نظر را انتخاب ودکمه " ثبت" را کلیک نمایید.

4036. چگونه می توان فقط فیش های ساختمان خود را از بین سایر ساختمان ها نمایش داد؟

جهت نمایش فیش ساختمان مدنظر می بایست:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید.

2. گزینه "تعریف کاربران و سطح دسترسی" را انتخاب نمائید.

3. کاربر مورد نظر را انتخاب ودکمه "اصلاح " را کلیک و ساختمان مورد نظر را برای نمایش فیش انتخاب نمایید و در نهایت "تایید" نمائید.

4037. چگونه می توان در پنل نمایش لیست فیش ها، فیش های صحیح و خطا را به تفکیک رنگ مشاهده کرد؟

جهت تفکیک فیش های صحیح و خطا با رنگ می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "نمایش لیست فیشها" را انتخاب نمائید.

3. گزینه "تنظیمات" را کلیک و تغییرات مد نظر را را اعمال نمائید.

4038. چگونه می توان عبارتی را در پایین گزارشات گرفته شده درج کرد؟

جهت درج عبارت در پایین گزارشات می بایست :

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه "تنظیمات گزارشات" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده متن مورد نظر را وارد ودکمه " ثبت" را کلیک نمائید.

4039. چگونه می توان گزارشی از تعداد و مشخصات پرسنلی رژیمی تهیه کرد؟

جهت تهیه گزارش مورد نظر می بایست:

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش لیست پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده فیلتر روی آیتم پرسنل رژیمی تنظیم  و با انتخاب بازه زمانی گزارش تهیه گردد.

4040. چگونه می توان گزارشی از افرادی که مجاز به هر سه وعده غذایی هستند را تهیه کرد؟

جهت تهیه گزارش می بایست :

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش لیست پرسنل" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده آیتم های  " مجاز به سرو صبحانه" و" مجاز به سرو ناهار" و "مجاز به سرو شام" انتخاب  و با انتخاب بازه زمانی گزارش تهیه گردد.

4041. چگونه می توان گزارشی از تعداد تغییرات قیمت غذاها با درج تاریخ در سال جاری تهیه کرد؟

جهت تهیه گزارش مدنظر می بایست :

1. منوی گزارشگیری را کلیک نمائید.

2. گزینه "گزارش آمار مصرفی بر حسب قیمت" را انتخاب و با تنظیم پارامترها گزارش را تهیه نمائید.