سوالات متداول

16 از 51

4009. نمایش پیام " پایان اعتبار" جهت کارت میهمان به چه دلیل است؟

            جهت رفع این مشکل اقدامات زیر را انجام دهید:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه معرفی کارت میهمان را انتخاب نمائید.

3. دکمه اصلاح را کلیک و گزینه نوع کارت را روی آیتم " تاریخ دار" و سپس" تاریخ پایان اعتبار" اصلاح گردد.

4010. پیام " اعتبار کافی نیست" به هنگام کارت زدن پرسنل به چه دلیل است؟

            جهت مرتفع نمودن مشکل می بایست موارد زیر چک گردد:

مورد اول:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه" تنظیمات پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب" تنظیمات وعده ها و زمان سروغذا و قیمت گذاری" را کلیک و مقدار" حداقل اعتبار" چک گردد.

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "شارژ کارت" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" را کلیک و کارت پرسنل را شارژ نمایید.

4011. پیام " وعده غذایی نامجاز است" به هنگام کارت زدن پرسنل از کجا ناشی می گردد؟

            جهت رفع مشکل موارد زیر را چک نمایید:

مورد اول:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید .

2. گزینه "معرفی پرسنل" را انتخاب و بررسی نمایید که آیا وعده مورد نظر تیک خورده باشد.  

مورد دوم:

 اگر پرسنل در گروه کاری خاصی تعریف شده باشد می بایست آن گروه را چک نمایید.(بدین منظور منوی اطلاعات پایه را کلیک و معرفی گروه ها و برنامه ریزی...)

4012. پیام" انتخاب غذای غیرمجاز" به هنگام کارت زدن پرسنل از چیست ؟

            موارد زیر را چک نمایید :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک و گزینه" تنظیم برنامه هفتگی" چک شود. 

2. اگر امکان رزرو غذا وجود دارد چک نمایید که آیا پرسنل غذا رزرو کرده است ؟

4013. در صورت گرفتن غذای اضافی از سوی پرسنل چگونه قیمت غذاهای اضافی را محاسبه نمایید؟

            جهت تعیین قیمت غذای اضافی، می بایست تنظیمات زیر انجام گیرد  :

مورد اول:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه" تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات وعده ها و زمان سرو غذا و قیمت گذاری" را کلیک نمائید .

4. آیتم قیمت گذاری روی حالت "قیمت پرسنل" قرار داده شود و تیک "غذای اضافی" فعال و نوع آن تعیین گردد.

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی لیست غذاها و قیمت گذاری" را انتخاب و جهت غذای اضافی قیمت پیمانکاری تعریف گردد.  

4014. چگونه غذای میهمان را با قیمت آزاد  لحاظ نمایید؟

جهت تعیین غذای میهمان با قیمت آزاد می بایست موارد زیر لحاظ و اعمال گردد :

مورد اول:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه معرفی کارت های میهمان را انتخاب و گزینه" اخذ وجه" فعال گردد .

مورد دوم:

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه " تنظیم پارامترها" را انتخاب نمائید.

3. تب " تنظیم وعده ها و سرو غذا و قیمت گذاری" را کلیک نمائید . گزینه  "قیمت گذاری غذای میهمان" را مطابق میل خود تنظیم نمائید.

4015. چرا با وجود اعتبار کارت پرسنل، در نرم افزار رستوران پیام "پایان اعتبار" در هنگام اخذ فیش در دستگاه یا نرم افزار نمایش داده می شود؟

              در منوی عملیات رستوران گزینه "تنظیم پارامتر ها"، حد اقل اعتبار را چک نمایید.

4016. پیام "تردد نامجاز " و عدم صدور فیش در نرم افزار رستوران جهت چیست؟

            جهت رفع مشکل می بایست :

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید .

2. گزینه " تنظیم پارامترها"  را انتخاب نمائید.

3. تب "تنظیمات کنترل تردد " را کلیک و نحوه دریافت اطلاعات حضور غیاب افراد چک گردد