خدمات

خدمات

شرکت طرح و پردازش غدیر نگاه ویژه و تخصصی به خدمات پشتیبانی و مشاوره پروژه های خود داشته و با متدلوژی CSI سعی در بهبود تجربه مشتریان دارد.

 سرویس شناسایی

سرویس  تصدیق هویت

- تصدیق هویت بر اساس پین

- تصدیق هویت بر اساس اثر انگشت

- تصدیق هویت بر اساس تصویر چهره

سرویس امضا