دستگاه FaceStaion 2

دستگاه FaceStaion 2

ظرفیت کاربر 3.000 (- 1:N) – 30.000 (1:1)

- شناسایی چهره در تاریکی مطلق

- ظرفیت تردد 50.000 تصویر – 5.000.000 متن

شناسایی چهره در محیط هایی با شدت نور از - 0Lx تا 25000Lx

- امکان تشخیص چهره ی زنده