راهکار جامع اطلس مدیریت تایم شیت

راهکار جامع اطلس مدیریت تایم شیت

نرم افزار تایم شیت

سامانه مدیریت تایم شیت برنامه ریزی و نظارت آسان بر فعالیت ها و پروژه های سازمان شما

اگر ماهانه هزینه ی سنگینی برای حقوق پرسنل پرداخت میکنید و بصورت شفاف نمی دانید این پول را برای چه پرداخت کرده اید، بنابر این شما با یک چالش بزرگ روبرو هستید. خبر خوب این که ما در شناسایی و رفع این چالش تلاش های زیادی نمودهایم و با جمع آوری و مجتمع سازی اطلاعات سازمان شما این مشکل را برای شما حل میکنیم.

سامانه تایم شیت اطلس

سامانه تایم شیت بعنوان یکی از قسمت های اصلی راهکار جامع اطلس، بواسطه ی ارتباط و سازگاری کامل با اطلس حضور و غیاب این امکان را فراهم میسازد تا پرسنل در بازه های حضور در سازمان و یا در حین ماموریت اقدام به ثبت عملکرد بر روی پروژه های سازمانی نمایند. در نهایت بواسطه ی اطلاعات مالی اخذ شده از سامانه ی مالی، نرم افزار مدیریت تایم شیت قادر به محاسبه و ارائه ی گزارش هزینه های پروژه های سازمانی در سطوح مختلف میباشد.

تعریف و مشخص سازی پروژه های سازمانی

منظور از پروژه در واقع اهداف و موضوعات کاری تعریف شده در سازمان می باشد. بعنوان مثال برای شخصی که در واحد R&D مشغول به کار است می تواند "توسعه ی سامانه ی مانیتورینگ موتورخانه" بعنوان یک پروژه و برای شخصی که در قسمت مالی مشغول بکار است میتواند "انجام امور مربوط به مالیات" بعنوان یک پروژه تعریف گردد. از ویژگی های این قسمت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

قابلیت تعریف پروژه ها در 3 سطح (پروژه / زیر پروژه / فعالیت)

امکان تفکیک پروژه ها بر اساس مرکز هزینه

مشخص سازی تاریخ اتمام برای پروژه

امکان محاسبه ی هزینه ی پروژه در بازه های زمانی مختلف

اعلام عملکرد

هر شخص با ورود به کارتابل خود در سامانه قادر به ثبت عملکرد در سیستم می باشد.

- امکان مشخص سازی سقف اعلام عملکرد بر اساس سامانه ی حضور وغیاب

- امکان مشخص کردن میزان بهره وری پرسنل بر اساس نسبت حضور و عملکرد

- ایجاد Ranking در لیست پروژه های قابل انتخاب توسط کاربر بصورت هوشمند

- محدود سازی پروژه های قابل دسترسی بر اساس مرکز هزینه ی کاربر

- بهره گیری حداکثری از امکانات با هدف آسان سازی ورود اطلاعات

- ارسال عملکرد برای مدیر پس از تکمیل عملکرد هر بازهی زمانی

- امکان ثبت عملکرد بوسیله ی اپراتور برای اشخاص مختلف

کارتابل مدیر

پس از تکمیل گزارش عملکرد هفتگی، کاربر اقدام به ارسال عملکرد برای مدیر می نماید تا پس از بررسی و تایید توسط مدیرعملکردهای ثبت شده مبنایی برای محاسبه هزینه های سازمانی قرار گیرد.

- امکان تایید / رد / برگشت درخواست توسط مدیر

- امکان مشاهده ی تاریخچه ی فعالیت توسط مدیر

- امکان تعریف جریان کاری تایید عملکردها بر اساس چارت سازمانی

گزارشات

نرم افزار تایم شیت اطلس دارای گزارشات متنوعی است که پنج گزارش ذیل بعنوان گزارشات اصلی آن تلقی می گردد:

- گزارش سطح یک: گزارشی که هزینه پرسنلی هر پروژه را به تفکیک انواع استخدام اعلام می نماید.

- گزارش سطح دو: این گزارش هزینه ی پروژه / زیر پروژه ها را به تفکیک انواع استخدام اعلام می نماید.

- گزارش سطح سه: در این گزارش هزینه های هر پروژه به تفکیک اشخاصی که بر روی پروژه کار انجام داده اند محاسبه و اعلام میگردد.

- گزارش پرسنل در پروژه ها: این گزارش با محوریت اشخاص و با موضوع اعلام پروژه هایی که اشخاص در آنها اعلام عمکرد نموده اند طراحی گردیده است.

- گزارش پروژه به تفکیک مرکز هزینه: در این گزارش مجموع هزینه ها بر اساس لیست پروژه ها به تفکیک مراکز هزینه ای سازمان نمایش داده میشود.

جهت دانلود بروشور نرم افزار مدیریت تایم شیت کلیک نماید

نرم افزار تایم شیت