حضور غدیر در اولین جشنواره بهکامپ

حضور در اولین جشنواره بهکامپ

شرکت طرح و پردازش غدیر مقدم شما را در اولین دوره جشنواره بهکامپ گرامی میدارد.

مکان : تهران - محل سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی

زمان : 27خرداد 1398