همکاری با ما

موقعیت درخواستی

شهر
شغل موردنظر

اطلاعات شخصی تکمیلی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
نام پدر
تاریخ تولد
مذهب
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
علت معافیت پزشکی
تلفن تماس در مواقع اضطراری
تلفن منزل
تلفن همراه
کد پستی
آدرس پست الکترونیکی
آدرس محل سکونت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل از مدت تحصیل تا نام واحد آموزشی محل تحصیل معدل

سوابق حرفه ای

نام سازمان مدت همکاری از مدت همکاری تا سمت حقوق و مزایا علت قطع همکاری گواهی نوع همکاری

دوره های آموزشی

نام دوره سطح محل آموزش سال ساعات دوره گواهی

زبان خارجی

زبان خارجی خواندن نوشتن مکالمه ترجمه

میزان آشنایی با نرم افزار

نام نرم افزار سطح نام نرم افزار سطح نام نرم افزار سطح

سایر اطلاعات

حقوق درخواستی
تاریخ آماده به کار
آیا اکنون شاغل هستید ؟
بله
خیر
آیا قادر به دادن تعهد انجام کار بمدت حداقل 3 سال را هستید؟
بله
خیر
آیا به مواد مخدر اعتیاد داشته یا دارید ؟
بله
خیر
آیا دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی می باشید ؟
بله
خیر
یا از بستگان یا دوستان شما دراین شرکت شاغل می باشند؟
بله
خیر
آیا قادر به ارائه گواهی حسن انجام کار از محل کار سابقتان هستید؟
بله
خیر
آیا عادت به مصرف دخانیات دارید ؟
بله
خیر
آیا دارای سوء پیشینه کیفری میباشید؟
بله
خیر
یا دارای نقص عضو خاصی می باشید ؟
بله
خیر
آیا قادر به انجام ماموریت خارج از تهران هستید ؟
بله
خیر
آیا دارای بیماری خاصی می باشید؟
بله
خیر
نام بیماری؟
آپلود عکس
آپلود رزومه