گالری تصاویر

چهاردهمین نمایشگاه شهر هوشمند اراک98

شهر هوشمند اراک98 شهر هوشمند اراک98 شهر هوشمند اراک98 شهر هوشمند اراک98

بیست و دومین نمایشگاه الکامپ تبریز98

 الکامپ تبریز98  الکامپ تبریز98  الکامپ تبریز98  الکامپ تبریز98  الکامپ تبریز98  الکامپ تبریز98

بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام اصفهان98

نمایشگاه اتوکام نمایشگاه اتوکام نمایشگاه اتوکام نمایشگاه اتوکام نمایشگاه اتوکام نمایشگاه اتوکام

هجدهمین نمایشگاه ایپاس2019

ایپاس2019 ایپاس2019 ایپاس2019 ایپاس2019 ایپاس2019 ایپاس2019 ایپاس2019 ایپاس2019 ایپاس2019

همایش معرفی محصولات شرکت طرح و پردازش غدیر – شیراز –تیر 98

همایش شیراز98 همایش شیراز98 همایش شیراز98 همایش شیراز98

همایش معرفی محصولات شرکت طرح و پردازش غدیر – مشهد –اردیبهشت 98

همایش مشهد 98 همایش مشهد 98 همایش مشهد 98 همایش مشهد 98

جشن پایان سال 1397 شرکت طرح و پردازش غدیر

همایش معرفی محصولات شرکت طرح و پردازش غدیر – تبریز – اسفند97

همایش تبریز اسفند 97 همایش تبریز اسفند 97 همایش تبریز اسفند 97 همایش تبریز اسفند 97 همایش تبریز اسفند 97 همایش تبریز اسفند 97

همایش معرفی محصولات طرح و پردازش غدیر – تبریز – نوزدهم اردیبشهت 97

تبریز 1 تبریز 2 تبریز 3 تبریز 4 تبریز 5 تبریز 6 تبریز 7 تبریز 8 تبریز 9

IPAS 2015

IPAS15 IPAS15 IPAS 15.3 IPAS 15.4 IPAS 15.5 IPAS15.6 IPAS15.7 IPAS15.8 IPAS15.9

همایش SGPP 2016

SGGP1 SGGP2 sGPP3 SGPP4 SGPP5 SGPP6 SGPP7

جشن پایان سال 1396 شرکت طرح و پردازش غدیر

پایان سال 1 جشن پایان سال 96 پایان سال 2 پایان سال 3 پایان سال 4 پایان سال 5 پایان سال 6 پایان سال 7 پایان سال 8

همایش تخصصی راهکارهای امنیتی کنترل تردد با حضور شرکت سوپریما

sup 1 sup 2 sup3 sup 4 sup 5 sup 6 sup 7 sup 8 sup 9