افتخاری بزرگ ; کسب جایزه از شرکت سوپریما

کسب جایزه بهترین پروژه سال شرکت سوپریما کره جنوبی در همایش نمایندگان سال ۲۰۱۸ توسط شرکت طرح و پردازش غدیر برای دومین بار

Best Project 2018

Supreme global partner program (SGPP)