تیزر معرفی شرکت طرح و پردازش غدیر

ما در " خانواده بزرگ غدير " به مسيری كه آمده ايم معتقديم و ايمان داريم به آنچه خواهيم ساخت ...
در اين خانواده، هم پيمانيم در 'تلاش' و همراهيم با 'عشق'