نمایشــگاه ایپاس 2017

شرکت طرح و پردازش غدیر با جدیدترین محصولات خود در شانزدهمین نمایشگاه ایپاس حضور می یابد .