نرم افزار مدیریت رستوران

نرم افزار مدیریت رستوران

 

امکان تعریف لیست غذاها - مخلفات و خدمات قابل ارائه در رستوران سازمان

اتصال به نرم افزار حضور وغیاب و جلوگیری از سرو غذا به افراد غایب - حین مرخصی و حین ماموریت و با افرادی که بعدا از ساعت مشخصی به سازمان

وارد شده اند

امکان رزرو غذا توسط پرسنل به صورت web base و سرو غذا بر اساس رزرو انجام شده

امکان تعریف افراد رژیمی ( بر اساس دستور پزشک) و صدور فیش در صورت وجود اعتبار

امکان معرفی افراد بصورت پیش پرداخت و صدور فیش در صورت وجود اعتبار

امکان تعیین برنامه غذایی وعده های صبحانه - ناهار و شام برای کل سال

امکان تعریف کارتهای میهمان برای واحد های مختلف سازمان بصورت عادی - زماندار و تعدادی

بروز رسانی نرم افزار از طریق سایت شرکت

امکان ارتباط دهی با بانک اطلاعاتی حضور وغیاب