گالری تصاویر

جشن پایان سال 1396 شرکت طرح و پردازش غدیر

پایان سال 1 جشن پایان سال 96 پایان سال 2 پایان سال 3 پایان سال 4 پایان سال 5 پایان سال 6 پایان سال 7 پایان سال 8

همایش معرفی محصولات طرح و پردازش غدیر – تبریز – نوزدهم اردیبشهت 97

تبریز 1 تبریز 2 تبریز 3 تبریز 4 تبریز 5 تبریز 6 تبریز 7 تبریز 8 تبریز 9

همایش تخصصی راهکارهای امنیتی کنترل تردد با حضور شرکت سوپریما

sup 1 sup 2 sup3 sup 4 sup 5 sup 6 sup 7 sup 8 sup 9

همایش SGPP 2016

SGGP1 SGGP2 sGPP3 SGPP4 SGPP5 SGPP6 SGPP7

IPAS 2015

IPAS15 IPAS15 IPAS 15.3 IPAS 15.4 IPAS 15.5 IPAS15.6 IPAS15.7 IPAS15.8 IPAS15.9