گالری تصاویر

همایش معرفی محصولات شرکت طرح و پردازش غدیر – مشهد –اردیبهشت 98

همایش مشهد 98 همایش مشهد 98 همایش مشهد 98 همایش مشهد 98

جشن پایان سال 1397 شرکت طرح و پردازش غدیر

همایش معرفی محصولات شرکت طرح و پردازش غدیر – تبریز – اسفند97

همایش تبریز اسفند 97 همایش تبریز اسفند 97 همایش تبریز اسفند 97 همایش تبریز اسفند 97 همایش تبریز اسفند 97 همایش تبریز اسفند 97

جشن پایان سال 1396 شرکت طرح و پردازش غدیر

پایان سال 1 جشن پایان سال 96 پایان سال 2 پایان سال 3 پایان سال 4 پایان سال 5 پایان سال 6 پایان سال 7 پایان سال 8

همایش معرفی محصولات طرح و پردازش غدیر – تبریز – نوزدهم اردیبشهت 97

تبریز 1 تبریز 2 تبریز 3 تبریز 4 تبریز 5 تبریز 6 تبریز 7 تبریز 8 تبریز 9

همایش تخصصی راهکارهای امنیتی کنترل تردد با حضور شرکت سوپریما

sup 1 sup 2 sup3 sup 4 sup 5 sup 6 sup 7 sup 8 sup 9

همایش SGPP 2016

SGGP1 SGGP2 sGPP3 SGPP4 SGPP5 SGPP6 SGPP7

IPAS 2015

IPAS15 IPAS15 IPAS 15.3 IPAS 15.4 IPAS 15.5 IPAS15.6 IPAS15.7 IPAS15.8 IPAS15.9